Maandelijks archief: februari 2013

Ben je nog steeds niet KWAKKER ? ( = kwaad + wakker )

2013: Het kabinet Rutte II bezuinigt € 51 miljard. Maar WIE vraagt zich af WAAROM was dat “nodig” en WAARDOOR is dat veroorzaakt en HOE is dat zo gekomen?

 

Een lager inkomen? Salaris, Pensioen, AOW gekort?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

HUURVERHOGING ?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

Minder werk, ontslag gekregen?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

Woningnood, geen huurhuis te huur, koopwoning niet te verkopen, geen hypotheek te krijgen?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

Reiskosten gestegen?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

Rentedaling en waardedaling van je bezit en beleggingen?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

Voel je je van alle kanten besodemieterd?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

Werd de rente op je spaartegoed voor de 10e keer VERLAAGD?

MAIL + HIT wen-er-mar-an

Paardenbloemrubber (column)

Hynsteblommen-klein
Ik heb een enorme pest aan paardenbloemen. Het is een onverwoestbaar onkruid: in de moestuin en speciaal in de huis- en keukentuin. Ze zijn bijna onuitroeibaar. Zelfs een stukje van een wortel zal weer uitspruiten. En de pluizige zaadjes verspreiden en hechten zich in een mum van tijd over een groot gebied: het kruid nestelt zich in het gazon en kruipt tussen de terrastegels.

De bloem is best mooi: helder eigeel. Maar heb je wel eens een gebroken bloemstengel ervan beproeft? Jasses. Het sap is melkwit en kleurt je huid zwart. Nu heeft men een poos geleden ontdekt dat de Kazakstaanse paardeblom ( Taraxacum koksaghyz ) veel rubber bevat. En natuurlijk zijn Nederlandse telers nu druk doende om een variëteit te kweken die het meeste rubberachtige melksap in wortel en stengel bevat.Voor een lucratieve export voor grootschalige teelt op de Oost-Europese steppen. En opdat er hynsteblom-schoenzolen, rubberen handschoenen of paardebloem-autobanden van kunnen worden gefabriceerd. Of paardebloem-bedden voor de broodnodige nachtrust.
Een goede gedachte. Niet dan?

ps. De eerste Vredestein hynsteblombanden zijn er al.

De hemel donkert ( Di-FERS, senryu)

Mail+Friesland-Poëzie. Senryu.  De himel tsjustert.

Zoals elke foto kan dit fotovers met je volgende e-mail worden meeverstuurd.
Klik er op met rechts en benut de optie PER E-MAIL VERZENDEN.

In de serie MAIL+ vind je ook tweetalige fotoverzen ( Di-Fers) onder: MAIL+Friesland-Poëzie.
Dit fotovers kun je veranderen in een KLANKbeeldGEDICHT door het aanklikken van deze PIANOTWEET http://pianotweets.files.wordpress.com/2011/03/pt-19-03-11.mp3 van Joost Brands.

KLIK HIER[sc_embed_player fileurl=”http://pianotweets.files.wordpress.com/2011/03/pt-19-03-11.mp3″%5D

Kaywa QR-code voor dit fotovers: QR MAIL+  De hemel donkert

DE BEENLESSENAAR

Pas kortgeleden zijn in het Westen Kerk en Staat gaan scheiden. Het individu heeft zich kunnen losrukken van de kerkse doctrines. Ook op andere gebieden, zoals in het onderwijs, hebben forse veranderingen plaatsgevonden.
Nog niet zo lang geleden werd in Nederland een houten boekentas mee naar school gesleept. Daar konden boeken, schriften, schrijfgerei (griffel en lei) in en het kon worden gebruikt als knielessenaar.

Vroeger waren er nog geen speciale schoolgebouwen, dus deed een schuur of de kamer van een schoolmeester dienst als school. Verlichting en verwarming was er meestal niet. Er bestonden nog geen jaarklaslokalen. Alle kinderen zaten in één ruimte, vaak op de grond of op een krukje. De kinderen schreven met een ganzenpen, die gedoopt werd in een inktpotje. Ze moesten vooral leren mooi te schrijven. Voor kladwerk werd de lei en griffel gebruikt, want papier en inkt was duur. De schoolspullen werden bewaard in een houten schooltas. Deze deed dienst als opbergkastje en werd ook gebruikt als schrijftafeltje op de knie.

Enkele voorbeelden, zie: http://bit.ly/12Lzmyc

Ooit had ik ook zo’n geval uitgevonden. Voor kindertjes in de derde wereld die nog “met het vingertje in het zand moesten schrijven”. Maar dan wél met meer-waarde. Het houten kistje kon hier of daar worden gemaakt en kon – behalve als boekentas- ook worden gebruikt als beenlessenaar of stander voor schildersdoek of een (muziek)boek. Ik heb zelfs rekening gehouden met de diverse zitmogelijkheden en –gewoonten: op een stoel of op de grond, al dan niet met gekruiste benen. Maar de tijden zijn veranderd en heden-ten-dage zal deze basisbehoefte (onderwijs-leermiddel) als volks-ontwikkelingshulp misschien wel de vorm krijgen van een mini ipad met ingebouwde zonnecel-accu.

WITT€ BOORD€N

Er moet me toch eens een gedachte van het hart….
Ik heb groot respect voor vuilnismannen. Tenminste voor die stoere Hollandse knapen, die achter een vuilniswagen aanlopen om daaraan loodzware kliko’s te hangen. Dat is voor een laag loon de stinkende rotzooi van een ander opruimen.

Mijn idee is, dat er op het hoogst niveau ook “vuilnismannen” zouden moeten zijn die dagelijks doende zijn om loodzware maatschappelijke ongerechtigheden uit de openbare weg te ruimen. Nu bedoel ik niet de politie of parlementsleden, maar eerder personen, die toezicht houden op “de witte boorden”.
Die –met macht van spreken- voortijdig melden wat er faliekant fout kan gaan. De PvdA oppert vandaag de dag, dat deze club een wat socialer gezicht zou moeten laten zien. Een gewenst masker nu de Partij voor de Ouderen tsunamisch in de peiling is als tweede macht. Omdat ouderen zich bedonderd voelen en bestolen weten.

MAILHIT+ PvdA-roos-doornen.

In mijn visie moet TEN ALLEN TIJDE voorkomen kunnen worden dat eigenbelang, machtswellust, gok-lust en zelfverrijking de overhand krijgen. Die ontwikkelingen zie je de laatste decennia met grote nadelige gevolgen voor alle andere mensen op deze aardkloot. Nu zijn er best wat klokkenluiders en instituten waarschuwend doende, maar het gaat mij om een gedegen monotoring met voldoende capaciteit en macht om ongewenste activiteiten tijdig en effectief de kop in te drukken. Zoals deze kwestie: “Deutsche Bank heeft in 2009 een bonus van liefst 80 miljoen euro toegekend aan een van zijn investeringsbankiers”. Dat had dus NOOIT mogen gebeuren. Het is geld van de spaarders en wat moet 1 man met al dat geld? En welke idioten maken zo’n bonus mogelijk?
In overleg met het Zwitserse bedrijf Novartis wordt de toegezegde bonus van € 60 miljoen NIET uitgekeerd aan de oud-topman Vasella. Pas NA de ophef daarover. WIE VOLGT?

MAILHIT.teveel-genomen

Er kan nog heel wat lering worden getrokken uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld uit “DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE FRIEZEN”, vindbaar op http://www.fanvanfryslan.nl en daarin op: http://www.fanvanfryslan.nl/?s=De+curieuze+en+gruwelijke+geschiedenis

Ook al overstroomde Friesland honderden jaren in successie, werden dijken te laat en te zwak aangelegd, eigenbelang bij kerk, adel en rijke burgerij verhinderde een afdoende bescherming van mens, dier en bezittingen. Miljoenen mensen kwamen om, verloren hun woning, het vee, de oogst en hun land,vooral vanwege individuele en groepsgewijze hebzucht en machtswellust.

WATER, ZOUT en MEST

Water voor gewasbevloeiing en voor huishoudelijk gebruik is een primaire levensbehoefte. Beschikbaarheid van schoon water is bijna nergens een vanzelfsprekendheid. Eeuwenlang zijn oorlogen gevoerd om beschikbaarheid van water veilig te stellen.

(uit Energy-efficient water purification )

“Water scarcity is a worsening ecological problem in many parts of the world due to competing demands from agriculture, cities and other human uses. Where freshwater systems are over-used or exhausted, desalination from the sea offers near-unlimited water but a considerable use of energy – mostly from fossil fuels – to drive evaporation or reverse-osmosis systems. Emerging technologies offer the potential for significantly higher energy efficiency in desalination or purification of wastewater, potentially reducing energy consumption by 50% or more. Techniques such as forward-osmosis can additionally improve efficiency by utilizing low-grade heat from thermal power production or renewable heat produced by solar-thermal geothermal installations)”.

Vanwege lokale problemen met water wordt er verschillend mee omgegaan. Zo wordt bv in Israël zeewater gebruikt om er zoet water van te maken. De pekel wordt weggegooid. En elders, bv in Friesland wordt zoet water gebruikt om onderaardse zoutvoorraden op te lossen, waarna de pekel wordt ingedampt tot kristalzout, waarbij het (hete) water wordt afgevoerd.
Dat kristalzout wordt later onder meer gebruikt als strooizout, waarbij het zout uiteindelijk in het sloot- en grondwater terechtkomt. Door zoutwinning daalt de bodem, waardoor schade ontstaat aan de landbouw, de bebouwing en de waterhuishouding: het bouw-en weideland is alleen tegen hogere kosten droog te houden.

Nu zat ik eens te denken: zou PEKEL niet evengoed bruikbaar zijn om gladheid te bestrijden? Zouden de Nederlander pekel van elders niet kunnen ruilen met hier ietwat gezuiverd slootwater? Als zo’n ruiling opgezet zou kunnen worden ( er zijn toch vrachtschepen te veel ) dan kan de zoutwinning ( en bodemdaling ) hier gestopt worden, dan kan die pekel hier worden ingedikt tot kristalzout of nog vloeibaar in gemeentelijke en rijkswaterstaatlijke tanks worden opgeslagen, en dan zijn al die kostbare waterhuishoudelijke ingrepen niet nodig. En er hoeft geen schade vanwege bodemdaling te worden uitbetaald. De waterschapskosten voor de burgers zullen kunnen dalen en in de transportsector is meer werkgelegenheid. Dan worden de vaderlandse vaarten niet met verzilt afvalwater vervuild en zijn derhalve de kosten voor drinkwaterwinning lager.
Het is zomaar een gedachte HOE HET OOK ANDERS KAN.

Over die pekel nog een andere gedachte: ALLE mineralen op aarde komen tenslotte in zee terecht. Dus ook alle mineralen, die nodig kunnen zijn om de aarde vruchtbaar te houden of vruchtbaarder te maken. Het zou daarom mooi zijn als in pekel de bruikbare mest-stoffen GESCHEIDEN zouden kunnen worden van de schadelijke. Het zout NACL er uitgehaald zou al een hele stap zijn. Ik denk dat er best wat slimme technieken bestaan of te ontwikkelen zijn om te komen tot een verdere scheiding, waardoor er tenslotte een prima bemestingsstof overblijft naast andere bruikbare combinaties van elementen.

Verder gedacht kom ik op BLUE ENERGY; electriciteit-opwekking uit het verschil tussen zout en zoet water, dus ook vanwege het potentieel verschil tussen PEKEL en (drink)WATER. Als je toch tijd gebruikt om pekel te vervoeren dan kun je daar tussentijds iets mee doen. Bijvoorbeeld STROOM opwekken. Of de chemie ervan veranderen. En restwarmte bv van geothermie benutten. Mogelijkheden genoeg om ervan gebruik te maken, dacht ik zo…..

Gedachten (……over CO2-opslag……)

Soms denk ik ook wel eens wat na over een maatschappelijk probleem. Zoals een tijdje geleden over plannen voor grootschalige CO2-opslag in Noord-Nederland. Met enige moeite kwam ik op VIJFTIEN redenen om daarvan af te zien.

ALS…….

Als kolencentrales voor de inlandse stroombehoefte niet nodig zijn, als er één of twee gebruikt moeten worden voor de energie-leverantie aan zoekmachines als Google, als er van een viertal centrales een vijfde nodig is voor het afvangen van CO2, als de stroom en de winst van de energie-giganten naar het buitenland gaan, als de industrie gratis emissierechten krijgt en dus kostenloos mag blijven vervuilen, als de Nederlandse belastingbetaler door subsidie-verstrekking voor de kosten opdraait, als de generaties na ons opgezadeld worden met controle op lekkages, als er nauwelijks geschikte opslaglocaties zijn, als er in een veld om technische reden geen of bijna geen CO2-gepompt kan worden, als de meeste velden een andere bestemming hebben of krijgen, als de meeste velden zo lek zijn als een vergiet, als in China elke 10 dagen een vervuilende kolencentrale wordt gebouwd, als 99% van de huidige CO2-uitstoot bij deze plannen alsnog de lucht in wordt geblazen, als het een machtspelletje is van industrie & overheid, als via de Nord-Ned kabels ook schone getijdenstroom kan worden geleverd, als CCS enorm kostbaar is, als in 2008 de NAM (lees Shell) NIETS zag in CO2-opslag in het Noorden, als de ontwikkeling van schone energie-opwekkingstechnieken daardoor stagneert, als het transport-risico per as, trein, boot of pijplijn groot is ……….

Waarom zou je CCS (al dan niet in hemelsnaam) dan wél willen?
Niet dus: plannen voor CO2-opslag bij Drachten, Barendrecht, Noord-Nederland zijn afgewimpeld ondanks de macht van Shell, Esso en de rest van de CO2-lobby.

MAIL+CO2.  opgeborgen