Maandelijks archief: november 2013

Google: niet zo internetjes.

Google

–     Het is bij internet-gebruikers (en wie is dat niet?) al lang bekend dat zoekmachines als Google ALLES opslaan en voor eeuwig bewaren. Op die manier weet Google bijna alles van bijna iedereen. Ben je op zoek naar een hotel ergens dan krijg je later en heel lang daarna nog ongevraagd allerlei reclames voor hotelboekingen ergens op je scherm.

Accepteer je cookies dan heb je kans op ontelbaar veel opdringerige, niet weg te zappen publiciteit: een koekie van eigen deeg op je dashboardje dus.

Nu heb ik eens gedacht: zou het mogelijk zijn voor een onnozele digidombo om Google eens een koekje van eigen deeg te laten slikken ? Het is te proberen. Maar hoe?

-Ik heb ontdekt, dat als je zoekt naar afbeeldingen in Google-AFBEELDINGEN dat je – met een uitgekiende selectie kenwoorden- een enorme hoeveelheid afbeeldingen  kunt binnenhalen over het gekozen onderwerp.

Maar: als het steekwoord voor Google NIEUW is of nietszeggend, dat laat Google het afweten. Een proef-op-de-som: neme men als steekwoord (tag) ++++  dan geeft Google, zeker in Google-AFBEELDINGEN, niet thuis. En nu is het de vraag of de zoekmachines dol gaan draaien  als elke Nederlander de komende week eens elke dag een tiental keren internetjes ++++ zou gaan opzoeken. Of tenminste elke EERSTE dag van de maand.

Veel aardiger zou zijn als een ieder eens iets moois gaat opzoeken: iets waar je wat aan hebt. En waardoor je een HYPE kunt ontketenen. Zo zou je bv de tag MAIL+poezie kunnen gebruiken in Google-AFBEELDINGEN , waardoor je zoekt en voorgegoogeld krijgt: een collectie internetgedichten voor TOEVOEGING aan je e-mail. De combinatie Friesland-MAIL+poëzie is (wat mij betreft) dan aanmerkelijk beter.

Vignet 3

En NU ben ik benieuwd of Google door zo’n gezamenlijke ++++actie tegen schending van ieders privacy wel lekker puh in z’n eigen staart gaat bijten, zich gaat verslikken en er in gaat stikken. Omdat en opdat er minder ongewenste en meer gewenste zoekresultaten   ++++ op je scherm opduiken. En omdat  adverteerders het dan laten afweten.       Touché.

Let ’s give 4++++to Google   Google ++++

JA HOOR, DAAR ZIJN ZE WEER……..

Witte Sinterklaas en Zwarte Pieterbaas.

De katholieke kerk heeft ooit de verering van de oud-Germaanse godheid WODAN omgebouwd tot het Sinterklaasfeest. Wodan werd traditioneel omschreven en afgebeeld in een RODE MANTEL , gezeten op EEN WIT PAARD ( de schimmel Sleipnir ). Wodan davert door de lucht en belandt zo op de daken. Zijn helpers ( twee ZWARTE raven, Huginn en Muninn) informeren hem over goed gedrag en misdraging van de bewoners van de huizen. Bij de brave arme lieden die hooi en wortelen offeren laat Wodan gouden munten strooien. Soms werd Wodan vergezeld door BESERKERS *), ZWARTGEVERFDE blanke strijders.

De Paus gaf omstreeks de 7e eeuw na Christus zijn bisschoppen en monniken de opdracht mee om de heidense goden en gebruiken een Christelijk jasje mee te geven. En zo kon Wodan blijven voortleven als Sinterklaas en als de daarvan afgeleide figuur Santa Claus.

Wodan of Odin, Sinterklaas of Kerstman…geclaimd door clerus en commercie.

De figuur van ZWARTE PIET heeft dus NIETS te maken met slavernij of discriminatie.

*)    BESERKERS >  http://nl.wikipedia.org/wiki/Berserker

ONGEBRADEN POLDERGANZEN

2013. Al jarenlang groeit de ganzenpopulatie in Nederland. Boeren  hebben daar enorm last van. De schade aan land en gewas is voor dit jaar begroot op € 18 miljoen. Even met de natte vinger gepeild: het ganzenoverschot, rijp voor afschot, is dit jaar om en nabij de 1.000.000 van dat gevogelte. Het water- en grasrijke Friesland is een Walhalla voor de ganzen. Een grensovervliegend probleem.

Er zijn jaarlijks steeds meer overzomerende ganzen (de schatting voor 2012 was 600.000) en bij benadering 2 miljoen brand-en grauwe ganzen (dat is maar liefst 66-75% van het  Europese ganzenbestand) overwinteren in de lage Landen, waarvan maar liefst de helft in Friesland en dat zou-bij doorrekening-omtrent 2017/2018 een totaal kostenpost veroorzaken van € 38 miljoen. Voor 2014 is een tekort begroot van 3,25 miljoen, maar de Provincie Fryslân heeft toegezegd de rijksbezuiniging van het schadefonds aan te vullen tot ca 6.5 miljoen euro.

Nu was in het cluster G 7 (ganzenzeven) een ganzenaccoord gesloten, waarin beperkte afspraken werden gemaakt  tot vermindering van die kostenpost door afschot, wegvangen en vergassing van het ongedierte. De vogelwerkgroep SOVON denkt nu, dat ruiming van ganzen geen zoden aan de dijk zet. Minder “natte natuur” zou een oplossing zijn. Maar dat is een Friesland geen optie. Volgens (oude) Europese afspraken moet Fryslân 666.000 ganzen opvangen, maar de populatie was in 2013 al aangegroeid tot het dubbele aantal en die “winterganzen” moeten met rust worden gelaten.

Dus zitten de agrariërs nu met een probleem. Ze klagen en doen een steeds groter beroep op een té beperkte schade-uitkering. Schade en vergoeding-vooraf is lastig vast te stellen, zeker voor gebieden die door de boer niet wordt gebruikt. Bejaging is geen goede oplossing, want de meest beesten vliegen gewoon naar een ander perceel en richten daar in grotere aantallen nóg meer schade aan. Vorig jaar werden er in Friesland ongeveer 18.000 overzomerende ganzen afgeschoten en honderden eieren doorgeprikt. Desondanks nam de populatie toe van ongeveer 42.000 naar 50.000 ganzen. Voorlopig is er voor het vangen en doden van broedende ganzen in de rui-periode  zelfs geen juridisch toegestane en acceptabele dodingsmethode. Het eierzoeken, -schudden en doorprikken is geen effectieve methode tot vermindering van het ganzenbestand.

Ruiming (vergassing) door professionele bedrijven met behulp van het stikgas CO2 is de meest voorgestane optie. Vergassing is behoorlijk effectief, maar omstreden: in  de zomer van 2008 werden op Texel 4.461 ganzen gedood met CO2-gas. Dat leidde tot woedende reacties en Kamervragen. Vergassing met CO2 betekent een pijnlijke, langzame dood voor de ganzen. Wettelijk is het verboden, tenzij er een speciale ontheffing wordt verleend door Gedeputeerde Staten. . …

Daarom vroeg de G7 de Tweede Kamer het voorstel van het ministerie van Economische Zaken te steunen om honderdduizenden van die zomergasten op  grote schaal op CO2 te vergassen. De prangende vraag is HOE. Grote Lindegas-CO2-tankauto’s en masse naar de soppige sompen sturen? Dan nog de vogels in een afvangkooi jagen en het gestresste gansje met het handsje vangen?  Eerst aan Europa toestemming vragen voor vergassing en dan de bange beesten twee bij twee naar een vergassingsbakje sleuren? En even aan CO2 laten  snuiven? Wist u dat al dat broeikasgas later de lucht in gaat? Dan ben ik voor beVOSsing. Dus de natuurlijke vijand en in-toom-houder van de gans NIET bejagen maar juist verwelkomen. Want vossen zijn dol op ganzeneieren.

*) Op 2 december 2013 werd in Den Haag op Provinciaal niveau nog na-gedacht over dat landelijke Ganzenaccoord. En die afspraak werd subiet afgeschoten. Nu zijn de provincies weer aan zet. Er ontstond grote ruzie over de winterrust van miljoenen van die birdies. De boeren hebben er te veel last van en willen er korte metten mee maken, het probleem de nek omdraaien. De boeren hebben dus geen boodschap aan het ganzenaccoord en willen die pestvogels maar het liefst meteen afknallen. Want verjagen, al dan niet met knallen of een laserlamp, met neproofvogels, drones of de inzet van border-collies,  brengt de ganzen bij de buurboer en die stuurt ze dan vast linea-recta terug.

06-12-2013: Vandaag praat gedeputeerde Kramer met de Friese organisaties teneinde een Fries ganzenakkoord te bewerkstelligen. Nu het landelijke akkoord over het ganzenbeheer van de G7 is mislukt, is de hoop gevestigd op het maken van een specifiek akkoord voor de provincie Friesland. Ook de jagers, die bij de G7 al in de onderhandelingsfase afhaakten, schoven bij deze besprekingen aan. Jageropperhoofdman Broersma stelde dat de jagers het ganzenakkoord vanaf het begin “onethisch” en niet uitvoerbaar hebben gevonden. ‘Daarom zijn we er ook uitgestapt.’ Ze willen dat er in november en december en masse (kerst)ganzen afgeschoten mogen worden en dat de winterrust dus wordt bekort tot januari en februari. Maar vogelbeschermers stellen dat er dan altijd onnodig meer ganzen aangeschoten zullen zijn.

07-12-2013: Er kwam dus GEEN Fries ganzenakkoord. De meningsverschillen waren ook provinciaal te groot. Nu dreigen diverse provincies hun inleg is het landelijke schadefonds terug trekken waardoor de vergoedingen voor Friesland veel lager zullen uitvallen. En dát terwijl het aantal ganzen in Friesland ongeveer DRIE KEER zoveel is als overeengekomen was. Maart 2014: Er is nog steeds geen akkoord over vergoeding van ganzenschade en bestrijding van de populatie. Deze wordt nu niet meer centraal geregeld maar per provincie.

07-04-2014 Provinsje Fryslân:

It tal skiere guozzen dat briedt yn de gebieten fan  Steatsboskbehear yn Súdwest-Fryslân is ferline jier mei tweintich prosint tebekrûn. Der sieten earst hast 1100 keppels guozzen en dat binne no noch gjin 900. Mooglik komt dat trochdat de lêste jierren geregeld aaien trochpript binne. Mar ek de foks hat yn guon gebieten dwaande west. Foar de efterútgong groeide it tal skiere guozzen al net mear. Boeren binne bliid mei minder guozzen, omdat de fûgels it gers opfrette.

Mei 2014. Er is nog steeds geen akkoord gesloten tussen de Friese natuur-en boerenorganisaties, jagers en de Provincie. Heikel punt is het verschil van mening over een uitbreiding van de winterrust van 2 naar 4 maanden. Juni 2014. de Provincie Friesland heeft een eigen ganzenakkoord tot stand gebracht. Het doel is om de populatie met 10% te doen verminderen zonder dat een ganzensoort daardoor echt in de problemen komt. In de maanden januari en februari worden de trekganzen met rust gelaten, maar de brandgans moet intensiever worden bejaagd. Natuurmonumenten is voorzichtig positief over dit akkoord, want eigenlijk wilde deze organisatie een viermaandelijkse rustperiode en dat de brandganzen helemaal met rust worden gelaten. In Friesland werden jaarlijks al tienduizenden kolganzen en grauwe ganzen afgeschoten, zonder dat de schade aan de landbouw vermindert.

Augustus 2014. De Provincie Fryslân bestemde 28.000 ha als fourageergebied, waar ganzen in de wintermaanden kunnen rusten en eten. De boeren met weidegrond in dat gebied gaan voor 85% akkoord met een schade-vergoeding.

*) Mei 2015, TROUW: Tot nu toe vormde de regio rondom Schiphol een uitzondering op de Europese regel dat ganzen NIET mogen worden vergast, maar die regel is nu door Europa afgeschaft. Net als rondom Schiphol wordt er voor de vergassing gebruik gemaakt van CO2. Vanaf eind mei zal worden begonnen met vergassing in Noord-Holland en Utrecht. De overheid wil de schade die ganzen toebrengen aan de landbouw terugdringen naar het niveau van 2005. Dat betekent dat naar schatting een half miljoen ganzen afgemaakt moet worden. Maar met deze methode wordt dus door Duke-Faunabeheer uit Lelystad wel een forse hoeveelheid van het vermaledijde broeikasgas CO2 de atmosfeer ingeblazen.

De Provincie Fryslân wenste 10.000 ganzen dood in 2015, waarbij maar enkele weken in juni mogelijk zijn omdat de beesten in die rui-periode weigeren weg te vliegen. En het is over-duidelijk dat een éénmalige vang-en vergassingsactie ( buit 300-400 dode ganzen) in deze provincie NIETS zal uitmaken. Want het aantal brand-en grauwe ganzen neemt toe, het grasland wordt kaalgevreten: ook de bijzondere vegetatie in natuurgebieden.  Het land wordt zó kaal dat andere weidevogels als de kievit en de grutto geen bescherming hebben.

Duke Faunabeheer vergastte in 2008 op Texel 4461 ruiende ganzen van de toen overzomerende 6.000-10.000 dieren.Nu staan natuurbeheerders in Friesland in de startblokken om  het vergassen weer toe te passen.

Vrijdag 5 juni 2015: Vanochtend is in de Jan Durkspolder bij het Friese Eernewoude een proef gestart om ganzen met CO2 te vergassen. De grauwe ganzen werden met ganzendrijvers op de wal en met bootjes in een vangkooi gedreven. De opzet wat om zo’n 300 dieren te vangen.De schatting was dat er zo’n 1000 dieren waren, maar het waren er meer waardoor de beesten elkaar vertrapten tijdens het opdrijven. 16 juni. De Dierenbescherming meldde dierenmishandeling bij de dierenpolitie en wil dat de Provincie Fryslân geen vergunning meer afgeeft voor ganzenvergassing. Verjagen of lokken naar naar een ander voedselveld zou een diervriendelijker oplossing zijn.

De “ruiming” wordt betaald door de Provincie Fryslân en is bedoeld om landbouwschade tegen te gaan. Eigenaar IT FRYSKE GEA van het natuurgebied werkt mee aan deze proef onder de voorwaarde dat de winterganzen in Friesland met rust zullen worden gelaten.

-Intussen is een forse vlucht vale GIEREN in Friesland aangeland om de restjes op te ruimen. Also, das GÄNSE Problem gelöst

December 2015: Schietgrage Amerikanen hebben bedacht dat het organiseren van een ganzen-safari naar Friesland wel in de smaak zou vallen.

-Voor het vervolg (GEBRADEN POLDERGANZEN) zie:   https://123gedichten.wordpress.com/2013/12/08/gebraden-polderganzen/

STILTEDAG 2013 (woensdag 20 november)

Elk jaar in november wordt een STILTEDAG gehouden. De actie heeft als doel om één miljoen minuten van stilte te bewerkstelligen ten bate van de rust en de vrede in de wereld. De uitnodiging is om op 20 november, waar je ook bent en wat je ook doet, telkens op het hele uur even te stoppen met je activiteit om drie minuten stilte aan de wereld te geven.

Iedereen die de moeite neemt om een paar minuten stil te zijn, begint een gevoel van rust te ervaren. Het is een verademing om even afstand te nemen van de voortdurende maalstroom van het leven en op deze manier een gevoel van geluk te ervaren. Het helpt bovendien om in contact te komen met je zelf en met anderen.

WINDWATERTURBINES LANGS DE AFSLUITDIJK

-Al in 2011 droeg het parlement het kabinet op de plaatsing van windturbines langs de Afsluitdijk te onderzoeken. Het Friese provinciebestuur heeft een lint molens langs een vernieuwde Afsluitdijk altijd als een serieuze optie gezien, maar Noord-Holland wilde er niets van weten. – Anno 2013. Het tij is nu gekeerd, zei de minister Melanie Schultz van infrastructuur en milieu in de Tweede Kamer: “Ik heb mijn directeur-generaal opdracht  gegeven dit idee goed te bekijken.”

De wind draait( én de politiek): de Provincie Fryslân nam langzamerhand afstand van het idee om mega-windstroomparken in te richten. Het burgerverzet bleek te groot. Drie belangenorganisaties kiezen nu voor: EERST het “bevorderen van draagvlak” en DAARNA het uitzoeken van drie locaties voor een parkje met vier tot tien molens. Bij de “vereiste” tot afbraak van “verouderde molens” zou het lokale bedrijfsleven en de stroomafnemers moeten participeren in het project.

Er lag een oud plan tot oprichting van een groot windturbinepark van minstens 250 megawatt langs de IJsselmeerkust. De stichting Don Quichot verzamelde al 3752 handtekeningen van de inwoners uit dat dunbevolkte gebied tegen het idee. Er is teveel weerstand, mede omdat de economische schade groot zal zijn vanwege van het toerisme, negatieve gevolgen voor de watersport. Het uitzicht en de veiligheid op het meer worden er niet beter op.  Kortom: Súd-West Fryslân wil geen grootschalig windpark in het IJsselmeer ( maar kan wél meegaan in plannen voor molens langs de Afsluitdijk plus een klein aantal kleinschalige clusters op het vasteland. In artikel 21 van de grondwet staat: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”.

Maar uitstel van een Provinciaal besluit brengt de  regio Súdwest-Fryslân in een lastig parket. Het Rijk wil in het najaar 2014 de procedures starten voor de renovatie van de Afsluitdijk. En juist daar, langs de dijk, zou de oplossing voor het dilemma en een ongrondwettelijk te be-stempelen bouw van een megawindpark kunnen liggen. –

Enkele problemen bij de bouw van windturbines zijn:

-Zichtvervuiling van het landschap.

-Waardedaling van woningen

-Geluidoverlast

-Onvoorspelbare stroomproductie, waardoor elektro van conventionele kolen- en gascentrales nog steeds onverminderd nodig blijft.

-Onnodig kostbare bouw, lastig en kostbaar onderhoud bij een park in zee of het IJsselmeer.Bovendien zijn er nu en straks nauwelijks vakmensen die voor dit onderhoud zijn gekwalificeerd.

-Kans op oververhitting, brand en uitval bij storm.

-De energie-opbrengst is gering. Per saldo leveren windmolens maar stroom op een kwart van de tijd.

-Windenergie beperkt per saldo NIET de CO2-uitstoot.

-Zonder subsidie zou er geen enkele molen staan.

-Er vind kapitaalvernietiging plaats als molens aan het eind van een subsidietermijn en vóór het einde van hun houdbaarheid worden vervangen, hoofdzakelijk omdat de vervangende molens weer met subsidie gebouwd kunnen worden.

Wind-turbines AFSLUITDIJK middenbermENERGIEDIJK:  Als de lokale en landelijke potitici tóch vasthouden aan het plaatsen van windmolens TER BEPERKING VAN CO2-uitstoot, dan wil ik nog een lans breken voor plaatsing van een lint windmolens langs de Afsluitdijk. Want dan is er vrijwel geen sprake van vermindering van woongenot of waardedaling  van woningen.

Bouw en onderhoud van turbines in de middenberm of aan de dijkvoet (WADzijde) is ook eenvoudig en goedkoper dan bij plaatsing in het water. Publieke acceptatie lijkt me geen lastige kwestie: molens geplaatst langs een (snel)weg of een dijk , zoals tussen de Ketelbrug en Lelystad) worden algemeen aanvaard, automobilisten hebben er geen last van. De Afsluitdijk is al een kunstmatig object en die wolkenkrabbende molens kunnen erbij. Twintig kilometer dijk met om de 500 meter een 8 MW molen, dat worden dan 40 stuks voor 320 MW stroom. De windmolens kunnen aan de Wadkant en dan wordt het zicht er op door de dijk deels al afgedekt. De dijk blijft STRAK in aanzien.  Bij bouw van zo’n energielint langs de Afsluitdijk zal  inrichting van een windpark in het IJsselmeer misschien niet nodig zijn. Meer dan nu wordt die energiedijk een trekpleister voor toeristen en technische belangstellenden. Bovenal wil ik pleiten voor molens met een VERTICALE AS (met windvang van boven tot beneden) op korte strekdammen aan de Waddenkant van de dijk.

Wind-turbines AFSLUITDIJK

Transport van opgewekte stroom is dan simpel, overproductie van elektriciteit / oververhitting van het mechanisme is vermijdbaar. Gewoon door de molens bij té sterke windkracht met minder toerental te laten draaien in de functie van WATERMOLEN. Bij te weinig windkracht is er een mogelijkheid om de molens tóch te laten draaien door benutting van de stroomkracht van water.

Bij het plaatsen van een lint windmolens op de dijk ligt voor de hand om dat te combineren met ophoging van de dijk, mijn idee ZEEBASTIONS, een VISRIVIER, het plan BLUE ENERGY *), enzovoort. Bovendien is er de optie denkbaar dat windwatermolens buiten vorstgevaar worden benut als watertoren en dat ( bij een overschot aan windkracht) opgepompte water door de zon wordt opgewarmd. Waarbij het warme water kan terugvloeien in zeebastions, ingericht als zwembad of viskweekvijver. Kortom: het is tijd dat met andere ideeën ook de handen uit het haar en weer eens kordaat uit de mouwen komen.

04-dec. 2013: Rijks-waterstaat onthulde plannen voor Afsluitdijk-vernieuwing: de dijk wordt een paar centimeter opgehoogd, want het zeewater mag er bij storm best overheen. Het gebied Kornwerderzand wordt ontrommeld, het langs de A7 zichtbare fietspad wordt verlegd naar de Wadkant. Er wordt nog wel rekening gehouden met bouw van een Blue-energy-centrale en de getijden-turbines van Tocardon. Over rijen zonnepanelen wordt nog diep nagedacht.  En ja hoor, ’t is WAT ER STAAT: een windpark van ca 80 molens en 180 meter hoog zou in het meer zo’n 3 km uit de dijk moeten komen. Met de Crisis- en Herstelwet in de achterzak kan de rijksoverheid de provincies daartoe dwingen.

In Friesland moet – nu het niet gelukt is om in Drachten, Barendrecht en Noord-Nederland CO2-gas massaal op te slaan- 530,3 megawatt aan windenergie worden opgewekt. Deze -door het Rijk aan Friesland opgedrongen- regie wordt al toegepast voor Windpark IJsselmeer bij Makkum ( 250-400 megawatt). Zo schuift het Rijk het eigen onvermogen tot CO2-reductie af op de provincies terwijl een baten/kosten-analyse van windmolens qua CO2-reductie én ook financieel gezien waanzinnig slecht genoemd mag worden. In Friesland is nog een heel klein beetje ruimte voor eigenzinnig beleid. Het Platform Duurzaam Fryslân, het comité Hou Friesland Mooi en de Friese Milieu Federatie gaan ermee aan het werk, want voor hun alternatieve ideeën is in de Provinciale Staten ruime steun. december 2013: In 2020 zou 22% van de in Noord-Nederland geproduceerde energie afkomstig moeten zijn van duurzame bronnen.

In die noordelijke SWITCH-plannen is voorzien in onderwatermolens, blue energy *), zonnepanelen en windmolens langs de Afsluitdijk. Súdwest-Fryslân is sterke voorstander van plaatsing van molens in één of twee rijen langs de dijk, maar Gedeputeerde Staten van Fryslân vinden de dijk geen haal- en aaibaar alternatief. 27 november 2012: Eneco en E-Connection lobby-en voor een combinatie van een molenplannen in het IJsselmeer én langs de dijk: 30 molens van 7,6 Mw in lijn aan de IJsselmeerkant (of zo nodig twee evenwijdige lijnen met molens van 3.3 Mw). Gezien de toezegging van minister Schultz verwachten deze partijen dat “Den Haag” Friesland de tijd zal gunnen om de varianten uit te werken. 1 december 2014: Het windmolengevecht krijgt een krachtiger dimensie: De meerderheid van de Provinciale politieke partijen is nu voorstander van een lint windmolens langs de hele afsluitdijk.Daarnaast wil de PvdA nog sloop van ca 130 bestaande turbines ( met in totaal 65 Mw). Groen-links denkt ( zoals ondergetekende) ook aan plaatsing van nieuwe ofwel vervangende turbines LANGS SPOORLIJNEN en tóch al verrommelde INDUSTRIE-TERREINEN, want daar is het storende effect ook minimaal.

Op straffe van over-ruling door het Rijk, moeten de Friese wensen t.a.v. wind-energie duidelijk zijn. In mijn visie is het duidelijk dat de Rijks-doelstelling van sterke reductie van CO2-uitstoot ondanks de recessie NIET wordt gehaald. Mijn mening is dat een compenserende claim daartoe NIET gelegd mag worden bij de Provincies en dat de belastingbetaler NIET mag opdraaien voor de kosten. Zeker niet als ermee geen of nauwelijks CO2-uitstoot wordt vermeden en bouw voor die doelstelling weggegooid geld is.

Daar komt nog bij  het gegeven dat van het in ons land opgestelde vermogen van 20.000 Mw er maar ongeveer 10% wordt gebruikt.  Een aanvullend vermogen uit windenergie lijkt onzinnig, zeker als daarvan maar 20% kan worden benut omdat de wind die molens niet altijd doet draaien. Windmolens worden grotendeels gesubsidieerd, maar leveren voor maar 0,5% een bijdrage aan de stroomproductie. Als compensatie voor onregelmatigheid in stroomproductie en -afname is wordt er via de NORDNET-kabel stroom uit Noord-Europa geïmporteerd. Een tweede kabel staat in de planning. Er is beslist geen redelijke reden om meer of grotere windmolens in Nederland te plaatsen. En wat wordt daarvoor opgeofferd? De waarde van het open Friese landschap voor inwoners en toeristen. De onnodige financiële belasting voor de burger vanwege de doorberekening van de kosten voor het niet volledig benutten van conventionele centrales én die van gesubsidieerde windmolens.

17december 2014. Vandaag worden in de Friese Provinciale Statenzaal besluiten genomen over een overdaad aan windmolenprojecten. De standpunten in de fracties zijn verschillend. In de loop van de dag zal blijken welke ideeën de voorkeur genieten.

Prov. Staten van Friesland koersen nu af op molen-clusters in het IJsselmeer. De optie van een of meer lijnen langs de dijk zal nog worden onderzocht. Ook vandaag stuurde Minister Kamp, stellend dat molens op of langs de Afsluitdijk niet passen in het Rijksbeleid, een briefje naar de tweede kamer met de mening dat er ná 2020 NOG MER WINDENERGIE nodig is.

– Als die krengen er door de Rijksdruk tóch moeten komen, dan is mijn standpunt: dan maar LANGS de afsluitdijk, aan de Wadkant, op de punten van zeebastions, molens met een verticale as op de punten van zeebastions: goedkoper en beter bereikbaar voor bouw en onderhoud dan molens in het water. En nóg minder zichtbaar en gehoorstorend dan een rij pal aan de Waddenvoet  of aan de IJsselmeerkant van de dijk. Het concept VISRIVIER kan ingepast worden. Het zicht op het IJsselmeer, het gebruik van het water aan die kant blijft onbelemmerd.

Windturbines met VERTICALA as.Windwokkel

Wat dacht je van een Afsluitdijklange lijn kleurrijke “windwokkels”? Verticale-as-turbines, misschien met een 3D-printer gemaakt van kunststof, Zo’n 25 meter hoog en grotendeels aan het zicht onttrokken door de dijk zelf? Terwijl de nu bekende windmolens op afstand staan, kunnen deze windwokkels ook horizontaal en aangesloten opgesteld worden, dus ( iets verhoogd) op de kruin van een dijk.

Windwokkel b-horizontaal

Het huis van de dichter ( Internetgedicht, HaigaTrivar)

Hierbij past een Piano-Tweet van Joost Brands:

of deze PianoTweet 572 (How I Feel Today) :