Categorie archief: Columns

WINDWATERTURBINES LANGS DE AFSLUITDIJK

-Al in 2011 droeg het parlement het kabinet op de plaatsing van windturbines langs de Afsluitdijk te onderzoeken. Het Friese provinciebestuur heeft een lint molens langs een vernieuwde Afsluitdijk altijd als een serieuze optie gezien, maar Noord-Holland wilde er niets van weten. – Anno 2013. Het tij is nu gekeerd, zei de minister Melanie Schultz van infrastructuur en milieu in de Tweede Kamer: “Ik heb mijn directeur-generaal opdracht  gegeven dit idee goed te bekijken.”

De wind draait( én de politiek): de Provincie Fryslân nam langzamerhand afstand van het idee om mega-windstroomparken in te richten. Het burgerverzet bleek te groot. Drie belangenorganisaties kiezen nu voor: EERST het “bevorderen van draagvlak” en DAARNA het uitzoeken van drie locaties voor een parkje met vier tot tien molens. Bij de “vereiste” tot afbraak van “verouderde molens” zou het lokale bedrijfsleven en de stroomafnemers moeten participeren in het project.

Er lag een oud plan tot oprichting van een groot windturbinepark van minstens 250 megawatt langs de IJsselmeerkust. De stichting Don Quichot verzamelde al 3752 handtekeningen van de inwoners uit dat dunbevolkte gebied tegen het idee. Er is teveel weerstand, mede omdat de economische schade groot zal zijn vanwege van het toerisme, negatieve gevolgen voor de watersport. Het uitzicht en de veiligheid op het meer worden er niet beter op.  Kortom: Súd-West Fryslân wil geen grootschalig windpark in het IJsselmeer ( maar kan wél meegaan in plannen voor molens langs de Afsluitdijk plus een klein aantal kleinschalige clusters op het vasteland. In artikel 21 van de grondwet staat: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”.

Maar uitstel van een Provinciaal besluit brengt de  regio Súdwest-Fryslân in een lastig parket. Het Rijk wil in het najaar 2014 de procedures starten voor de renovatie van de Afsluitdijk. En juist daar, langs de dijk, zou de oplossing voor het dilemma en een ongrondwettelijk te be-stempelen bouw van een megawindpark kunnen liggen. –

Enkele problemen bij de bouw van windturbines zijn:

-Zichtvervuiling van het landschap.

-Waardedaling van woningen

-Geluidoverlast

-Onvoorspelbare stroomproductie, waardoor elektro van conventionele kolen- en gascentrales nog steeds onverminderd nodig blijft.

-Onnodig kostbare bouw, lastig en kostbaar onderhoud bij een park in zee of het IJsselmeer.Bovendien zijn er nu en straks nauwelijks vakmensen die voor dit onderhoud zijn gekwalificeerd.

-Kans op oververhitting, brand en uitval bij storm.

-De energie-opbrengst is gering. Per saldo leveren windmolens maar stroom op een kwart van de tijd.

-Windenergie beperkt per saldo NIET de CO2-uitstoot.

-Zonder subsidie zou er geen enkele molen staan.

-Er vind kapitaalvernietiging plaats als molens aan het eind van een subsidietermijn en vóór het einde van hun houdbaarheid worden vervangen, hoofdzakelijk omdat de vervangende molens weer met subsidie gebouwd kunnen worden.

Wind-turbines AFSLUITDIJK middenbermENERGIEDIJK:  Als de lokale en landelijke potitici tóch vasthouden aan het plaatsen van windmolens TER BEPERKING VAN CO2-uitstoot, dan wil ik nog een lans breken voor plaatsing van een lint windmolens langs de Afsluitdijk. Want dan is er vrijwel geen sprake van vermindering van woongenot of waardedaling  van woningen.

Bouw en onderhoud van turbines in de middenberm of aan de dijkvoet (WADzijde) is ook eenvoudig en goedkoper dan bij plaatsing in het water. Publieke acceptatie lijkt me geen lastige kwestie: molens geplaatst langs een (snel)weg of een dijk , zoals tussen de Ketelbrug en Lelystad) worden algemeen aanvaard, automobilisten hebben er geen last van. De Afsluitdijk is al een kunstmatig object en die wolkenkrabbende molens kunnen erbij. Twintig kilometer dijk met om de 500 meter een 8 MW molen, dat worden dan 40 stuks voor 320 MW stroom. De windmolens kunnen aan de Wadkant en dan wordt het zicht er op door de dijk deels al afgedekt. De dijk blijft STRAK in aanzien.  Bij bouw van zo’n energielint langs de Afsluitdijk zal  inrichting van een windpark in het IJsselmeer misschien niet nodig zijn. Meer dan nu wordt die energiedijk een trekpleister voor toeristen en technische belangstellenden. Bovenal wil ik pleiten voor molens met een VERTICALE AS (met windvang van boven tot beneden) op korte strekdammen aan de Waddenkant van de dijk.

Wind-turbines AFSLUITDIJK

Transport van opgewekte stroom is dan simpel, overproductie van elektriciteit / oververhitting van het mechanisme is vermijdbaar. Gewoon door de molens bij té sterke windkracht met minder toerental te laten draaien in de functie van WATERMOLEN. Bij te weinig windkracht is er een mogelijkheid om de molens tóch te laten draaien door benutting van de stroomkracht van water.

Bij het plaatsen van een lint windmolens op de dijk ligt voor de hand om dat te combineren met ophoging van de dijk, mijn idee ZEEBASTIONS, een VISRIVIER, het plan BLUE ENERGY *), enzovoort. Bovendien is er de optie denkbaar dat windwatermolens buiten vorstgevaar worden benut als watertoren en dat ( bij een overschot aan windkracht) opgepompte water door de zon wordt opgewarmd. Waarbij het warme water kan terugvloeien in zeebastions, ingericht als zwembad of viskweekvijver. Kortom: het is tijd dat met andere ideeën ook de handen uit het haar en weer eens kordaat uit de mouwen komen.

04-dec. 2013: Rijks-waterstaat onthulde plannen voor Afsluitdijk-vernieuwing: de dijk wordt een paar centimeter opgehoogd, want het zeewater mag er bij storm best overheen. Het gebied Kornwerderzand wordt ontrommeld, het langs de A7 zichtbare fietspad wordt verlegd naar de Wadkant. Er wordt nog wel rekening gehouden met bouw van een Blue-energy-centrale en de getijden-turbines van Tocardon. Over rijen zonnepanelen wordt nog diep nagedacht.  En ja hoor, ’t is WAT ER STAAT: een windpark van ca 80 molens en 180 meter hoog zou in het meer zo’n 3 km uit de dijk moeten komen. Met de Crisis- en Herstelwet in de achterzak kan de rijksoverheid de provincies daartoe dwingen.

In Friesland moet – nu het niet gelukt is om in Drachten, Barendrecht en Noord-Nederland CO2-gas massaal op te slaan- 530,3 megawatt aan windenergie worden opgewekt. Deze -door het Rijk aan Friesland opgedrongen- regie wordt al toegepast voor Windpark IJsselmeer bij Makkum ( 250-400 megawatt). Zo schuift het Rijk het eigen onvermogen tot CO2-reductie af op de provincies terwijl een baten/kosten-analyse van windmolens qua CO2-reductie én ook financieel gezien waanzinnig slecht genoemd mag worden. In Friesland is nog een heel klein beetje ruimte voor eigenzinnig beleid. Het Platform Duurzaam Fryslân, het comité Hou Friesland Mooi en de Friese Milieu Federatie gaan ermee aan het werk, want voor hun alternatieve ideeën is in de Provinciale Staten ruime steun. december 2013: In 2020 zou 22% van de in Noord-Nederland geproduceerde energie afkomstig moeten zijn van duurzame bronnen.

In die noordelijke SWITCH-plannen is voorzien in onderwatermolens, blue energy *), zonnepanelen en windmolens langs de Afsluitdijk. Súdwest-Fryslân is sterke voorstander van plaatsing van molens in één of twee rijen langs de dijk, maar Gedeputeerde Staten van Fryslân vinden de dijk geen haal- en aaibaar alternatief. 27 november 2012: Eneco en E-Connection lobby-en voor een combinatie van een molenplannen in het IJsselmeer én langs de dijk: 30 molens van 7,6 Mw in lijn aan de IJsselmeerkant (of zo nodig twee evenwijdige lijnen met molens van 3.3 Mw). Gezien de toezegging van minister Schultz verwachten deze partijen dat “Den Haag” Friesland de tijd zal gunnen om de varianten uit te werken. 1 december 2014: Het windmolengevecht krijgt een krachtiger dimensie: De meerderheid van de Provinciale politieke partijen is nu voorstander van een lint windmolens langs de hele afsluitdijk.Daarnaast wil de PvdA nog sloop van ca 130 bestaande turbines ( met in totaal 65 Mw). Groen-links denkt ( zoals ondergetekende) ook aan plaatsing van nieuwe ofwel vervangende turbines LANGS SPOORLIJNEN en tóch al verrommelde INDUSTRIE-TERREINEN, want daar is het storende effect ook minimaal.

Op straffe van over-ruling door het Rijk, moeten de Friese wensen t.a.v. wind-energie duidelijk zijn. In mijn visie is het duidelijk dat de Rijks-doelstelling van sterke reductie van CO2-uitstoot ondanks de recessie NIET wordt gehaald. Mijn mening is dat een compenserende claim daartoe NIET gelegd mag worden bij de Provincies en dat de belastingbetaler NIET mag opdraaien voor de kosten. Zeker niet als ermee geen of nauwelijks CO2-uitstoot wordt vermeden en bouw voor die doelstelling weggegooid geld is.

Daar komt nog bij  het gegeven dat van het in ons land opgestelde vermogen van 20.000 Mw er maar ongeveer 10% wordt gebruikt.  Een aanvullend vermogen uit windenergie lijkt onzinnig, zeker als daarvan maar 20% kan worden benut omdat de wind die molens niet altijd doet draaien. Windmolens worden grotendeels gesubsidieerd, maar leveren voor maar 0,5% een bijdrage aan de stroomproductie. Als compensatie voor onregelmatigheid in stroomproductie en -afname is wordt er via de NORDNET-kabel stroom uit Noord-Europa geïmporteerd. Een tweede kabel staat in de planning. Er is beslist geen redelijke reden om meer of grotere windmolens in Nederland te plaatsen. En wat wordt daarvoor opgeofferd? De waarde van het open Friese landschap voor inwoners en toeristen. De onnodige financiële belasting voor de burger vanwege de doorberekening van de kosten voor het niet volledig benutten van conventionele centrales én die van gesubsidieerde windmolens.

17december 2014. Vandaag worden in de Friese Provinciale Statenzaal besluiten genomen over een overdaad aan windmolenprojecten. De standpunten in de fracties zijn verschillend. In de loop van de dag zal blijken welke ideeën de voorkeur genieten.

Prov. Staten van Friesland koersen nu af op molen-clusters in het IJsselmeer. De optie van een of meer lijnen langs de dijk zal nog worden onderzocht. Ook vandaag stuurde Minister Kamp, stellend dat molens op of langs de Afsluitdijk niet passen in het Rijksbeleid, een briefje naar de tweede kamer met de mening dat er ná 2020 NOG MER WINDENERGIE nodig is.

– Als die krengen er door de Rijksdruk tóch moeten komen, dan is mijn standpunt: dan maar LANGS de afsluitdijk, aan de Wadkant, op de punten van zeebastions, molens met een verticale as op de punten van zeebastions: goedkoper en beter bereikbaar voor bouw en onderhoud dan molens in het water. En nóg minder zichtbaar en gehoorstorend dan een rij pal aan de Waddenvoet  of aan de IJsselmeerkant van de dijk. Het concept VISRIVIER kan ingepast worden. Het zicht op het IJsselmeer, het gebruik van het water aan die kant blijft onbelemmerd.

Windturbines met VERTICALA as.Windwokkel

Wat dacht je van een Afsluitdijklange lijn kleurrijke “windwokkels”? Verticale-as-turbines, misschien met een 3D-printer gemaakt van kunststof, Zo’n 25 meter hoog en grotendeels aan het zicht onttrokken door de dijk zelf? Terwijl de nu bekende windmolens op afstand staan, kunnen deze windwokkels ook horizontaal en aangesloten opgesteld worden, dus ( iets verhoogd) op de kruin van een dijk.

Windwokkel b-horizontaal

Heb jij wel eens supergelinkt?

Misschien hoorde je er al van: van een SUPERLINK.

Een superlink is een verzameling afbeeldingen, een album over hetzelfde onderwerp. Het mooie is, dat je elke foto uit zo’n collectie in een e-mailtje kunt verstoppen en ALS MAILHIT laten meesturen. Gewoon door er op te klikken ( met de rechter muisknop) en dan de optie PER E-MAIL VERZENDEN te benutten.

En op die manier kun je een afbeelding van een schilderij, een bepaalde vogelsoort, een gedicht of en alles wat ooit gefotografeerd en als afbeelding op internet gepubliceerd is, met iemand delen. Mooier Mailen? ….ga MAILHITTEN.

Probeer het maar met een van de onderstaande superlinks. Er is geen inhoudsopgave bij…wat je aantreft is een verrassing.

http://bit.ly/1e5yJVn

http://bit.ly/HSMGsm

http://bit.ly/1hd3AiW

http://bit.ly/1hI0fpz

http://bit.ly/1fGHi8w

http://bit.ly/17uNb7Y

http://bit.ly/18QrCN5

http://bit.ly/19Ahzs1 

http://bit.ly/Hj0CvR

http://bit.ly/HjeO8n

http://bit.ly/1c39M9i

Neder-land ligt neder-ig laag. Zo ligt ongeveer een derde deel van Friesland onder het huidige zeewaterniveau. En bij een zeespiegelstijging van zo’n vier meter staat het complete beste lân fan d’ierde onder water. Als de dijken de druk niet houden. In ieder geval zijn de zeedijken in de toekomst ook bij een geringere stijging dan de verwachte 7 meter té laag. Ze zullen dus opgehoogd moeten worden. Bij extreem sterke stormen zijn ze ook te zwak: tegendruk ontbreekt. Ophoging is niet afdoende: zeedijken moeten ook verbreed worden en meer massa krijgen als compensatie voor de buitendijkse watermassadruk. Maar verbreding aan landzijde geeft problemen: daar liggen vruchtbare landerijen, wegen en de nodige bouwwerken. En …. een serie zeewaterbastions binnendijks geeft kans op verzilting.

Buitendijkse brekers.

Maar mogelijk is een voor-ziening aan die buitendijkse kant een goede oplossing. Studeer er maar eens op. Mijn voorstel is om driehoekige zeebastions aan te leggen. Bij hoogwater en superhoge vloed mogen de lege bekkens ervan vollopen waarbij de watermassa’s dan extra massa aan de dijk zelf leveren. Bij eb kan dat water worden geloosd waarbij uiteraard stroomopwekking mogelijk is. En…stroomproductie levert het geld op waarvan deze bastions daarna bekostigd kunnen worden. Het gaat om SCHONE STROOM.

En ( om even een verbinding te leggen ) deze vijvers kunnen gebruikt worden om in te zwemmen, om zeebeestjes zoals mosselgebroed te fokken, om erin te vissen, te surfen, varen en zo. Langs de IJsselmeerdijk ligt er nog de optie van het gebruik van deze bastions als deel van een VISMIGRATIERIVIER.

Poolsmelting en zeespiegelstijging wel of niet, deze optie is nu al te gebruiken. Een verbindende zeewaterpijplijn langs de dijk, windmolens aan de voet, hier en daar een turbine en voila: ready-to-go SEAWATER-BLUE ENERGY. A self-filling prophecy.

Oktober 2013: Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert in 2014 en 2015 opnieuw tientallen miljoenen euro’s in innovatiecontracten voor de topsector Water. Voor innovatieve projecten in de watertechniek trekt de minister volgend jaar 8 miljoen euro en in 2015 24,3 miljoen euro uit.

In het nieuwe Innovatiecontract Deltatechnologie staat onder meer de ambitie om slimme dijken te realiseren. Zo zou de Afsluitdijk een Energiedijk moeten worden. Bij Den Oever wordt al gewerkt aan demonstratie-faciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijden-stroom. Vanuit het vorige Innovatiecontract heeft het ministerie hieraan 660.000 euro bijgedragen.

Ook zorgde het ministerie voor vergunningen voor Blue Energy proeven, waarbij energie zou moeten worden gewonnen uit het potentiaal-verschil tussen zoet en zout water. Het probleem is daarbij wel, dat én het zoete én het wadwater niet helder zijn. Het is verontreinigd (onder meer met wadslib) en er zitten ontelbare poliepjes van kwallen, slibdeeltjes,visjes, eitjes van zeebeestjes, mosselen, kokkels, algen in waarbij de filters (en ook de membranen) snel verstopt zullen zijn en waarbij het gefilterde ook nog ergens geloosd zal moeten worden. En die handelingen maken het proces omslachtig en duur. Té duur. Bovendien wordt IJsselmeerwater geloosd op het Wad (het zeewater wordt minder zout, het potentiaal-verschil dus kleiner). En verder is het wel bekend dat er ( bij eb) regelmatig weinig zeewater voorhandig is.

26 november 2014. Bij Breezand staat er toch al een jaar een Blue Energy-proeffabriek. Maar pas vandaag zal de Koning deze gaan openen. De proef-installatie, initiatief van Redstack, Wetsus en Fujifilm, zou -als de proeven slagen-tot anno 2020 geleidelijk moeten omgebouwd tot een centrale van 0,5 tot 1 Mw.

27 november 2014. *) Professor Cees Buisman (Wetsus) betwijfelt de zinvolheid van de bouw van een grote centrale voor Blue-Energy aan de Afsluitdijk en denkt dat de omgeving van Spijkenisse een veel geschiktere plek zou zijn. Membraantechnologe Kitty Nijmeijer bevestigde dat klittende kokkels, micro-organismen garant staan voor problemen. Bovendien is het Wad niet zout genoeg en het IJsselmeer niet zoet genoeg.

Wadzeedijk-steunberen.

In het verlengde van mijn idee voor stroomopwekking in een kanaal tussen de Noordzee en de Waddenzee ( column: http://123gedichten.wordpress.com/2013/05/07/noordzee-wadstroom/) en door onderzoekers voorspelde zeespiegelstijging:

Nederlandse duinen en dijken zullen bij een hoger zeeniveau té laag blijken. Dat zeker in de Friese contreien waar in ver verleden honderden jaren achtereen de dijken bij een fikse storm steeds weer bezweken. De hedendaagse zeewering zal dus in de nabije toekomst behoorlijk opgehoogd moeten worden.

Tegelijkertijd is er een noodzaak tot milieuvriendelijke energiewinning. Het valt me telkens weer op, dat Nederland niet gebruik maakt van de schone technieken om electro te winnen uit het eb-vloed hoogteverschil.

Het is duidelijk, dat bij bv vijf meter hoger zeewaterniveau plus een fikse storm ook vijf meter hogere dijken ten onder zullen gaan. Er ontbreekt namelijk een behoorlijk zwaar TEGEN-GEWICHT. Zou aan de landkant het waterniveau ook 5 meter hoger zijn, dan is er denkelijk geen gevaar te duchten.

Ergo: bij dijkversterking zou zeker moeten worden gedacht aan dat contra-gewicht, aan een soort steunbeer zoals bij bouwwerken te doen gebruikelijk was. En als zo’n steunpilaar nu eens ook een dijkdeel was? En aansloot op een ander gelijksoortig dijkdeel? Dan krijg je een binnendijkse slaperdijk in driehoekvorm. En dit dijkvak zou –bij storm gevuld kunnen worden met zeewater en daardoor voldoende tegenwicht kunnen bieden aan het geweld van een stormvloed en de buitendijkse zeewatermassa.

Later- bij rustig weer en ebstand- zou zo’n watermassa weer op het Wad kunnen worden geloosd. Maar één enkel achterdijks meer is dan niet genoeg. Achter kritieke dijkdelen zouden veel meer van die meren moeten komen. Al dat water in die bekkens heeft een forse potentie voor energie-opwekking. Honderden steunbeermeren zouden enorm veel zout ( maar ook zoet) water kunnen bevatten. Ook zonder stormen en dijk-overstroming zouden deze driehoekige waterbakken kunnen worden gevuld bij vloed en geleegd tijdens eb. Voor stroomopwekking. Het aardige zal zijn, dat de aanleg van een volgend dijkvak kan worden bekostigd uit de opbrengst van stroomlevering. Ook het kweken van zeewier, algen, vis in die bekkens of het vissen erin zal geen bezwaar zijn. En het systeem levert ook nog een toeristentrekpleisterplaats. Zodoende.

WIND-WATERMOLENS voor stroom, poep en pies.

freed 27 april 2012

LJOUWERT – Wettertechnologysintrum Wetsus yn Ljouwert krijt in miljoenesubsydzje út Europa foar it winnen fan elektrisiteit út pisse. Dat hat kommersjeel direkteur Johannes Boonstra buorkundich makke by de presintaasje fan de nijbou fan Wetsus.

De laatste maand las ik over twee onderzoeksprojecten. Het eerste betreft het opvangen van mannelijke urine en benutting ervan in plaats van het maar door de wc te spoelen. Het tweede betreft het gebruik van zeewater in plaats van duurgewonnen drinkwater tijdens de toiletgang.

Beide projecten doen mij de wenkbrauwen fronsen, de schouders en de neus ophalen. Niet vanwege het lage allooi maar vanwege de eenzijdige focus op de techniek. Ik zie meer in creatieve combinaties. Ik ga mee met de gedachte dat het stompzinnig is om met de menselijke plas en poep drinkwater door de W.C. te spoelen*) Maar het kunnen gebruiken van zeewater voor het wegwerken van een grote of een kleine boodschap heeft alleen zin in een dichtbevolkte locatie op of nabij de grote plas. En dan hebben we het nog niet gehad over bijvoorbeeld het wederom vergroten van meststoffen in zee.

Tegelijk kwam ook de oproep om eens te bestuderen of de opgewekte energie van windmolens en zonpanelen voor later gebruik goedkoop zou kunnen worden opgeslagen in plaats van de noodzaak om die energie meteen te moeten opmaken. Want immers: het gevolg is dat bij een forse productie van alternatieve energiebronnen kolen- en gascentrales uitgeschakeld moeten worden. En dat gaat niet zo gewillig en gemakkelijk. Bij gascentrales kun je wel de gaskraan dichtdraaien en bij kolenstook kan de kolentoevoer wel worden verminderd of gestaakt, maar in beide processen niet snel tegen kapitaalverlies van de hitte van het turbinewater.

Ik heb eens wat gedachten gewijd aan een stroomgoot tussen de Noordzee en het Wad dwars door de Friese eilanden. Met- ter opwekking van elektriciteit- boven zo’n kanaal een windmolen en daaronder een watermolen.
Denkend aan windmolens en water voor de W.C. kom ik op het concept van een combinatie van een ouderwets beproefde watertoren en opwekking van windenergie. Dus : de opbouw van een windmolen gevuld met water, het wordt dan een wind-watermolen. Bij veel wind wordt water IN DE TOREN gepompt. Bij weinig of geen wind wordt het water weer geloosd waarbij stroom wordt opgewekt. Dat water kan zeewater zijn maar natuurlijk ook overtollig water uit een vaart, een meer, een plas. En als datzelfde redelijk schone en zoete water via een extra leiding-stelsel ook nog benut kan worden bij het doortrekken van de W.C. is dat een schone taak.

-Op een eiland als Ameland kan uiteraard heel goed zeewater worden benut voor WC-spoeling. Bij vloed wordt het aangevoerd, op het Wad kan worden geloosd. Het Waddenfonds heeft al € 2,6 miljoen over voor de bouw van een 10 ha groot zonnepanelenpark bij Ballum. En voor de koppeling met 45 gasgeneratoren voor stroomproductie bij gebrek aan zonneschijn. Me dunkt dat een stroomgoot een gemengde functie heeft, maar dan met een op de minuut voorspelbare stroomleverantie PLUS aftakkingen voor WC-spoelwater.

Wat ik nog wél de moeite waard vind is het bestuderen van het effect van het lozen in het Waddengebied van zeewater gemengd met plas en poep. In dit verband wijs ik nog op het extra leidingstelsel, stedelijk her en der al aangelegd voor het scheiden van hemelwater en de inhoud van het stedelijk riool. Iedereen weet zo langzamerhand dat bij steeds heviger stortbuien een oud rioolstelsel zo’n hemelwaterval niet kan verwerken. Enerzijds gaat er dus al vanaf veel gebouwen in een grijswaterstelsel een grijswaterstroom naar een opvanggebied en anderzijds is er behoefte aan W.C.-spoelwater. Dus: er valt te denken aan het in TWEE RICHTINGEN gebruiken van dat grijswaterleidingnet. En geregeld door de druk van opgeslagen watermassa’s in een nieuwe generatie wind-watermolens.

*) Volstrekt idioot is de gedachte om duurgewonnen drinkwater te gebruiken om schaliegas te kunnen winnen. En om datzelfde water eerst te verontreinigen met schadelijke chemicaliën en dát mengsel dan in het milieu te lozen of te moeten zuiveren. Waar zijn we mee bezig?

GEDACHTEN: ze zijn er weer.

Na mijn steevaste gepieker en gepeins een zomer-reces te hebben gegund, komt er in mijn bovenkamer weer van alles en nog wat opborrelen.

Aldus dacht ik dat het wel handig zou zijn als diverse lieden ( inclusief deze man) hun openbaringen eens gingen spiegelen aan een etalage. Want een zakenman etaleert zijn hebben en houden in een etalage. En die showroom moet er dan wel verzorgd en aantrekkelijk uitzien, anders blijft een toevallige passant er niet bij stilstaan en wordt er niets aan de man gebracht.

Het is voor de zakenman van cruciaal belang op welke manier die “etalage” wordt ingericht. Neem eens een tabaksverkoper. Die kan in zijn showkast honderden verschillende pakjes  sigaretten, rook- en pruimtabak, dozen sigaren, pijpen en vele bijartikelen etaleren. Maar dat is bijzonder rommelig. De essentie van die specifieke show is niet de boodschap, dat deze verkoper alles wat wenselijk is in huis heeft, maar dat er tabaksartikelen worden verkocht. En dat kun je ook duidelijk maken met één sigarettenmerk, één doos sigaren, één pijp plus misschien een nieuw product.

Hetzelfde geldt voor het verkopen, vermarkten van een “product” als een stad, een streek, een provincie, een land, een persoon, een activiteit. Tegenwoordig is de verkoop-etalage het wereldwijde internet, waar belanghebbenden proberen hun waar(heid) te slijten. Ook die “internet-etalage” moet er netjes, mooi, artistiek verzorgd uitzien. De getoonde “koopwaar” op een website mag echt niet verouderd, verstoft zijn maar van-vandaag-de-dag. En er kan/moet in die showroom maar weinig worden getoond. Dat weinige moet representatief zijn, waarbij de toevallige internet-passant gemakkelijk “naar binnen stapt”, doorlinkt naar een grotere voorraad aan informatie.

En soms, heel effectief, kan de verlokking zonder bijschriften, zonder woorden dus. Zo zag ik nog wel kans om bv het “product Friesland” zonder woorden “in de etalage te zetten”:

FRIESLAND IN BEELD

op de website http://info123friesland.nl

WERK….tussen NOG NIET en NIET MEER (Operatie Transfer)

Af en toe duiken er ideetjes op, die soms enigszins lijken op een oud idee van mezelf.
Zal ik mijn notities over OPERATIE TRANSFER ontdoen van het stof van vijf en twintig jaren?
Ach, waarom niet? Nu ik eraan denk: ook WAAROM NIET? was al zo’n ideetje. Ik vond dat de meest essentiele vraag (en misschien is dat nog wel zo). Ik had zelfs een stichting opgericht. De stichting WAAROM NIET? dus. Ofwel WHY NOT?, ofwel WARUM NICHT?, ofwel POURQUOI PAS?

Terug naar Operatie Transfer. Minister Piet Hein Donner kwam een forse tijd geleden uit de globale economische crash naar boven drijven met het idee voor een OVERSTAPBONUS. Geweldig, die laaglandse VOC-mentaliteit en dát in een tijd van stijgende werkloosheid. Zo zouden in een bepaalde sector overbodige werknemers met deze overstappremie gemakkelijker kunnen overstappen naar een baan in een andere sector; bijvoorbeeld naar het onderwijs of de zorgsector. Maar de term BONUS is nogal negatief beladen en daarom volledig fout gekozen. Maar ja, waar het hart vol van is, liep Donner’s vulpen van over. Vandaag, op 20 juni 2013 kwam Minister Asscher van Sociale Zaken met het idee voor gedeeltelijke terugkeer van de eerder afgeschafte VUT-regeling *).

In plaats van de details van dat verse idee te belichten, lijkt het me beter om hier en nu details van OPERATIE TRANSFER openbaar te maken. WAAROM NIET?

OPERATIE TRANSFER komt er grofweg op neer, dat voor en door werknemers wordt gespaard. Gespaard voor zo’n transfer van de ene naar de andere job. Gespaard door de werknemer zelf, door de werkgever én door de overheden. Dat spaarbedrag is dan “mee te nemen” naar een volgende baan en wordt eerst ingezet voor de inwerk-periode.

Minister De Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef in 1984: “De uiteindelijke oplossing van onze problemen ligt toch in economisch herstel. Stonden in 1960 nog 8 inkomens tegenover 1 uitkering, nu is de verhouding bijna 2 op 1”. Het plan was toen om ( meer ) mensen in een “kwartaire sector aan een job te helpen met behoud van uitkering”.

Mijn idee zou gelden voor iedereen: werkenden en werklozen. Het zou speciaal belangrijk kunnen zijn voor ouderen. Om in dat stelsel een vloeiende overgang te maken van werkzaamheid naar pensionering, waarbij een gedeeltelijke leeftijds-onproductiviteit omgezet zou worden in een waardevolle overdracht van kennis en ervaring.

Het principe is dan, dat nieuwe werknemers (mede) opgeleid of omgeschoold worden door ervaren oude rotten, waarbij de jongeren een stukje van hun transfersom inleveren en de ouderen een stukje transfergeld erbij verdienen. Een groot voordeel daarbij is een langere, volwaardige inzet van de geroutineerde medewerkers en een grotere betrokkenheid van allen bij het wel en wee van “de onderneming”.

En dan nu de onderkant van het kostbare leven:
wordt in OPERATIE TRANSFER voor MENSEN gespaard, voor hun scholing, studie en entree in hun beroep, dan is dat toekomstbelofte voor de jeugd en duidelijkheid voor hun ouders. Geen problemen meer met studie-financiering en afbouwing daarvan. De slogan “GEEN GEZEIK, IEDEREEN RIJK” van de Tegenpartij wordt eindelijk werkelijkheid. Bij een geleidelijke invoering vanaf 3-4 jarige leeftijd is er zo‘n 13 jaar tijd tot het moment van intrede op de arbeidsmarkt om te komen tot een perfect stelsel. OPERATIE TRANSFER betreft dan het inelkaar schuiven van vele (onvolkomen) regelingen, heeft betrekking op iedereen van jong tot oud, en behartigt de financiering van scholing, studie, opleiding buiten én in het beroepsveld.

De naam TRANSFER doet denken aan het transfer-systeem in de voetbal-wereld. Daarmee heeft het overeenkomsten: een persoon neemt het transfer-bedrag mee van huis naar scholing naar werk , van werk naar werk en naar pensioen.
Investering in het eigen bedrijf ( en daarmee bedrijfs-getrokkenheid) is wenselijk tot noodzakelijk.
Personele inzet én kwaliteit beloont hierbij zichzelf. In financiële zin dan: hoe korter een studie, des te groter is het restant persoonsgebonden transfer-budget voor inzet in een onderneming.

Zoals bij het Donner-plan zou dit nieuwe stelsel uitgevoerd kunnen worden door het UWV. In opdracht van de betrokkene, maar gecontroleerd door de instantie.

Operatie transfer is…..INVESTEREN IN MENSEN. WAAROM NIET ?

*) Anno 2013: bij de jongeren is de gemiddelde werkloosheid 15,7%. Voor begeleiding naar een volwaardige baan van jongeren door ouderen stelt de overheid nu voor 2014 en 2015 € 600 miljoen ter beschikking. De financiering van een nieuwe Asscher-regeling moet behalve van de overheid ook komen van werkgevers en werknemers uit de diverse sectoren. Het potje voor scholing van deze sectorfondsen bedraagt € 2 miljard.
De plannen uit de sectoren ter bestrijding van de crisis moeten vóór 1 september 2013 worden ingediend.

Jet geeft ‘m van Jetje: Mijn visie op cultuur 

Jet Bussemaker

Mijn visie op cultuur door Jet Bussemaker op 11 juni 2013

Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving. Dat schrijf ik een brief aan de Tweede Kamer waarin ik mijn visie op cultuur uiteenzet.

Alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarom trek ik 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor alle middelbare scholieren de komende tien jaar te handhaven.

De cultuursector staat voor grote maatschappelijke opgaven. Op de overheidsbijdrage aan cultuur is onder het vorige kabinet fors bezuinigd. De gesubsidieerde sector is volop bezig een passend antwoord te vinden op die bezuinigingen. Dit is niet eenvoudig. Ik ben onder de indruk van de veerkracht en potentie die ik in de cultuursector zie. Kunstenaars en culturele instellingen passen zich aan die veranderende omstandigheden aan en gaan samenwerkingsverbanden aan, met elkaar en met andere sectoren. Ik beschouw deze brief als aanzet voor een inhoudelijk debat over cultuur, de rol van de overheid en de waarde van cultuur voor de samenleving.

Lees verder op: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2013/06/11/5-miljoen-per-jaar-voor-de-cultuurkaart.html

KROAS, in kreas krûd?

LEMMER 06-06-2013 – Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland, stelde bij veebedrijf van boer Johan Adema te Lemmer-Friesland een forse kweekvijver voor eendenkroos in gebruik.
De komende twee jaar wordt de vijver van 3000 vierkante meter gebruikt voor een praktijkproef tot latere grootschalige productie van deze kleine drijvende waterplanten als veevoeder.
Er is vastgesteld dat het in veevoer goed als eiwitbron kan dienen. Kroos bevat 35-40% eiwitten en daarnaast o.a. zetmeel. Het is daarmee een duurzaam *) alternatief voor de in vee-krachtvoer nog eiwitbronnen als soja. De jaaropbrengst van soja is nu ongeveer 241 miljard kilo, waarvan 1.8 miljard kilo bestemd is voor de Nederlandse veestapel. Alleen al hiervoor is een oppervlakte nodig van 700.000 ha, een derde van het Nederlandse landbouwgronden. Die ruimte is er niet en daarom wordt soja in het buitenland geteeld. Maar ook de groeiende mensheid heeft eiwitten nodig en het eiwit uit eendekroos zou kunnen helpen .

Erf-afspoelwater.
Gedurende de proef te Lemmer wordt ook onderzocht of ook afspoelwater benut kan worden als voedingsbron voor het kroos. Als voeding voor de plantjes wordt zo de mest van het melkvee op het bedrijf van Adema gebruikt, zodat er een kringloop voor mineralen ontstaat. De opbrengst van eendenkroos zou circa 20 ton (droge stof) per ha per jaar kunnen zijn. Het project wordt door Johan Adema uitgevoerd in samenwerking met het EDV consortium en het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Friesland, LTO Noord Fondsen en het ministerie van Economische Zaken. De vijver wordt volgend jaar in productie genomen en dient om de bruikbaarheid van eendenkroos als diervoer (ook voor pluimvee) met mest als voedingsbron voor de plantjes te bewijzen.

VEEVOER: Eendenkroos

OUDE (vee)KOEK? Op vrijdag 7 september 2012 bracht Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag in Beltrum al een werkbezoek aan de diverse innovatieve projecten op de locatie van Groot Zevert Vergisting te Beltrum. Hierbij werd de aanleg van een bijna één hectare grote eendenkroosvijver officieel gestart. De vijver zou dienen dient om het concept van eendenkroos voor diervoer met mest als voedingsbron op praktijkschaal te bewijzen. Eendenkroos voor diervoer is een project van EDV consortium. Dit is een samenwerkingsverband van vier bedrijven: Groot Zevert (Beltrum), CC Advies (Ulft), ForFarmers (Lochem) en Thecogas. Begin 2012 is het project uitgeroepen tot het meest innovatieve project in de Nederlandse Agrofood-sector.

Zie: http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/kweken-eendenkroos-als-veevoer-krijgt-vorm-1.3836676 en/of:

http://www.boerenbusiness.nl/artikel/item/10623635/Voer-je-koe-een-brok-eendenkroos en/of: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Eendenkroos-telen-voor-eiwitten.htm

Juni 2-13: Kroos dreigt sloten te verstikken

Een dik kroosdek werkt verstikkend op het leven in sloot en plas. Er is dan te weinig zuurstof in het water, waardoor de waterdieren als vissen sterven. Onderzoekers voorzien dat sloten steeds vroeger in het jaar bedekt raken met een kroosdeken. Vooral een hogere wintertemperatuur is oorzaak van het vroege groei van kroosdekens. Een verhoging van de gemiddelde luchttemperatuur in de periode november-maart met 1 °C leidt er al toe dat het kroosdek zo’n 14 dagen eerder opkomt. De verlenging van het groeiseizoen komt doordat het kroosdek in voedselrijke sloten nog eens drie weken eerder opkomt. In theorie zou jaarlijks van mei t/m september geoogst kunnen worden.

Onderzoek maakte duidelijk dat opwarming van het oppervlaktewater hetzelfde effect heeft als verrijking van het water met voedingsstoffen. Het Nederlandse mestbeleid heeft ertoe geleid dat er minder voedingsstoffen in het milieu terechtkomen, maar dat bedraagt slechts enkele procenten. Die inspanningen zijn niet voldoende om in de sloten het effect van het opwarming van de aarde te compenseren. Andere maatregelen zijn nodig om kroosdekens te bestrijden. Daarbij valt te denken aan het verwijderen van kroos uit om het als duurzame grondstof te gebruiken voor bijvoorbeeld veevoer of als biobrandstof. Zo’n verwijdering is natuurlijk wel een bijzonder lastige en kostbare klus in het uitzonderlijke, waterrijke Friesland.

*) Krakende kritische nootjes: Wageningen berekende een overheidssubsidie van 2,2 miljoen. Voor de Gelderse proef zou een ton belastinggeld nodig zijn. Is er nu ook zoveel Fries belastinggeld mee gemoeid? Voor deze kweek zijn ondiepe teeltvijvers nodig. Een temperatuur tussen 26 en 28 graden is optimaal, volgens onderzoeker Cees Gauw. Volgens hem luistert het nauw met de teelt. Niet alleen moet de watertemperatuur goed zijn, ook de ‘dichtheid van het kroos’ moet optimaal zijn. Naast meststoffen en licht kan het in de toekomst ook niet zonder bestrijdingsmiddel. Eendenkroos is gevoelig voor luis.

Maar muggen, ook de gevaarlijke tijgermug zijn dol op openbaar toegankelijke platte bakken waarin een laagje zeer voedzaam water met de ideale temperatuur van 20-25 graden. En besmetting met bv blauwalg is ook niet denkbeeldig. Omwonenden zullen er ook niet blij mee zijn, want er hoeft maar één verdwaalde eend, koe, kalf of kikker door de kroosplas te waden of de halve provincie wordt met kroosplanten besmet. Als kroos niet gewenst is: dit plantje is met de hand enorm moeilijk te bestrijden.

De kweek (en de opbrengst) is minder ideaal bij onze lange periodes met ANDERE buitentemperatuur: het kille, winderige Nederlandse buitenklimaat leent zich NIET voor optimale krooskweek. En ook voor binnenbroei heb je (grote betonnen) platte bakken nodig (én energie voor verwarming). Ook het bouwen van buitenbakken of te verwarmen aquaria voor krooskweek kost veel geld en energie. Opgepast dient te worden voor verontreinigingen en infecties*). Daarom moet de gewonnen grondstof goed gedroogd en tot brokjes geperst worden. En dát kost ook weer meer energie.
Verder moet eendenkroos meteen gebruikt, opgevreten worden. Laat je de vochtige massa zo liggen, dan gaat de massa in zeer korte tijd broeien, rotten, stinken. Bij snelle vergisting van een GROTE hoeveelheid vochtig kroos zou energie (biogas) vrijkomen, de restanten zijn weer bruikbaar voor een volgende teelt, maar dan heb je weer geen voer voor kip of kalf. De vraag is dus: wat is de kosteneffectiviteit van deze geldverslindende grap? Is het niet slimmer om het vee maar gewoon een gezonde groene graswei in te sturen?

Evolutionair gezien: ALS kroos geschikt zou zijn voor het voortbestaan van kip of koe in ons Laagland en Omstreken, dan waren die plantjes en beestjes wel in die richting geëvalueerd. Maar dat is NIET zo: heb je ooit een koe of kip eendenkroos zien slobberen?Nou dan. Er is voor onderzoekers dus nog best wat te onderzoeken. Maar om dat onderzoek dubbel en dwarsliggend of onnodig te doen (in Gelderland én nu in Friesland), dat lijkt on-zin-nig.Ook financieel gezien: De Provincie Friesland trekt de beurs voor deze proef met € 150.000 en Adema himself draagt nog € 50.000 bij.

————————————————————————–

Juni 2013: Johan heeft een kruiwagen kroos uit een sloot gevist en in zijn nieuwe vlakke vijver gekieperd. Twee week later is dat tot twee kruiwagens vol uitgegroeid. En zijn stalkoe Baukje-18 schijnt het spul te lusten. Nu is het wachten of het kroosvoer voor de mens ook te pruimen valt. Het MacDonaldDuck-restaurant in Pingjum schijnt ermee al in de experimenteer-fase te zitten. Wachten is op een subsidie-menu van Ping-Pingjum eend of gans met gestoofde kroes-kroes.
*) De oogst van Adema is sinds medio juni dagelijks 2 kruiwagens. Zijn jongvee vreet het graag. Alleen: BLADLUIS lust het ook graag: het kroos sterft af, wordt bruin en klontert samen tot een stinkende drab.

Kleding van bamboe.

Bamboe is één van de snelst groeiende planten, vrijwel onuitroeibaar. Het is een zon- en waterminnende plant, beslist geen waterplant en groeit op vrijwel elke grondsoort. In tegenstelling tot katoenvelden, hoeft bamboe bij droogte niet beregend te worden. Bamboe kan dienen om erosie bij ontbossing te voorkomen en in de laaglandse tuinen is het een mooie sierplant. Er kunnen scheidingen en schuttingen, wandelstokken, hengels, bouwsteigers, meubels en nog veel meer zaken van worden gemaakt. Bamboescheuten kun je eten en van bamboe kan bier worden gebrouwen.
Voor de kledingindustrie kan bamboe al worden geoogst na één tot twee jaar. Bamboe kan voor verwerking tot pulp in de kledingindustrie wel vier tot zesmaal per jaar worden geoogst. Bij de kweek ervan zijn geen bestrijdingsmiddelen nodig, want bamboe maakt zelf een antibacteriële stof aan. Bamboe neemt tot 35% meer CO2 op dan bomen. Bamboe is sterk: een draad van bamboestof is sterker dan staaldraad.
PRODUCTIEPROCES.
Maar ook zeer bepalend in hoe duurzaam en schoon het uiteindelijke product is, is het proces van grondstof tot kleding. Dat kan heel goed milieuvriendelijk.

BamboeBAMBOE.

Bamboelinnen. Hierbij wordt het blad en de zachte kern van de bamboeplant vermalen en er worden natuurlijke enzymen aan toegevoegd om de bamboe af te breken tot een papperige massa. Dan kunnen de vezels er mechanisch worden uitgekamd en tot garen worden gesponnen. Eenzelfde milieuvriendelijk proces wordt toegepast in het productieproces van linnen en de verwerking van hennepvezels. Op deze wijze wordt maar weinig textiel gemaakt omdat het proces arbeidsintensief en dus kostbaar is.

Bamboeviscose:
Voor het maken van bamboeviscose of – rayon worden de bamboe bladeren en de zachte kern ook gekookt en opgelost. Vervolgens worden er nieuwe draden van gemaakt . Maar voor dát oplossen worden nog vaak agressieve chemicaliën gebruikt. Er wordt hard gewerkt aan meer milieuvriendelijke technieken.
Bamboe laat zich makkelijk verven, waardoor er weer minder chemicaliën en water nodig zijn dan bijvoorbeeld bij katoen. De omvangrijke katoenproductie is één van de meest vervuilende industrieën. De productie van bamboestoffen is dus nog niet perfect maar wel veel milieu-vriendelijker dan bij katoen en de uit aardolie verkregen nylon- of polyester kunststofvezels.

Bamboestof is licht, ziet er uit als zijde, is glad en soepel, voelt heerlijk zacht en koel aan. Het anti-allergische, anti-bacteriële materiaal is ademend: lichaamsvocht wordt doorgelaten waarbij ook de lichaamstemperatuur wordt geregeld. Tot mijn verbazing zijn er zelfs T-shirt, sokken, onderbroeken, enz van geweven. En die zaken ga ik nu allemaal dragen. Onder meer omdat de productie ervan vele malen duurzamer is dan zelfs ecologisch geproduceerde katoen, hennep of linnen.

Vertegenwoordigen volksvertegenwoordigers het volk wel?

De behandeling van veel voorstellen in de tweede kamer is voor toekijkend Nederland meestal een saai gebeuren. De meeste zetels zijn onbemenst. Alleen een handjevol kamerleden, de deskundigen op een speciaal gebied, zijn aanwezig. Er wordt gestemd in naam van de eigen fractie. De rest van de fractie hoeft niet aanwezig te zijn. Er wordt verondersteld dat die afwezigen het eens zijn met dat fractiestandpunt.

Nu is het wel zo dat ieder kamerlid gekozen is door kiezers, die het niet altijd eens zijn met wat de partij aan een kamerlid als standpunt toedenkt. Met andere woorden: een parlementariër is nooit voor 100% VOLKSVERTEGENWOORDIGER. Vaak genoeg gebeurt het, dat ook op een partij-bijeenkomst de standpunten over een bepaald onderwerp verschillend zijn.
Maar, de meningen naar eer en geweten van alle individuele kamerleden van eenzelfde fractie kunnen een afspiegeling zijn van die diversiteit op een partijcongres, die bij hun individuele kiezers en de rest van de maatschappij.

Nu is er de mogelijkheid tot HOOFDELIJKE STEMMING in de tweede kamer. Als daarom verzocht wordt. Omdat er alleen om verzocht zal worden bij een onwrikbaar meningverschil van ALLE KAMERLEDEN van een bepaalde fractie is zo’n hoofdelijke stemming in een enkel geval een raar fenomeen. Want het gaat dus alleen om de diversiteit in de fractie en niet persé om meningsverschillen bij alle partijleden, de mensen die deze kamerleden hebben gekozen en de meningen van de rest van de Nederlanders.

Wat nu meestal gebeurt is het opleggen van de mores van een organisatie aan vertegenwoordigers daarvan: DIT IS HET PARTIJ-STANDPUNT EN ZÓ MOET JIJ STEMMEN. Waarbij er bij een hoofdelijke stemming plotseling WEL meer mensen in de kamer verschijnen. Is bijvoorbeeld het merendeel van de Nederlandse bevolking van mening dat een politicus het werk slecht heeft gedaan en de biezen zal moeten pakken…..dan blijkt dat de alleen kamerleden van de coalitie deze persoon steunen en de aanwezige kamerleden van de oppositie dat omgekeerd niet doen.
En dat is nou precies wat er bij mij niet in wil. Want hoe kan het zijn dat zogenaamd IEDEREEN van de regeringsfracties en gedogende partijen, inclusief de complete achterban, er totaal ANDERS over denkt dan IEDEREEN van de oppositie inclusief de achterban daarvan. ABSOLUUT ONGELOOFWAARDIG.

Daarom lijkt het me een VEEL BETER systeem als er in de tweede kamer ALTIJD HOOFDELIJK wordt gestemd: naar eer en geweten van elk kamerlid die zich een vertegenwoordiger weet van zijn kiezers. En zo’n stemming kan tegenwoordig simpel geregeld worden door een druk-op-de-knop zoals bij een veiling. Want pas dan moeten alle volksvertegenwoordigers ook lijfelijk aanwezig zijn en vertegenwoordigen ze met elkaar het Nederlandse volk.

GELD ALS WATER: loodgieter *) nodig.

Toen het programma Brandpunt kortgeleden onthulde dat Bulgaarse en Poolse bendes grootscheeps frauderen met belastingtoeslagen als zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag, barstte er een storm van verontwaardiging los. Ambtenaren van de rijksbelastingdienst zijn woedend op hun baas, staatssecretaris Weekers van Financiën. Ze zeggen, dat ze hem al een jaar geleden van de lekkage op de hoogte hebben gesteld en dat hij veel eerder had kunnen ingrijpen in deze miljoenenfraude.

Frans Weekers beweert nu, dat hij niets wist van de fraude en dat hij er pas kennis van kreeg door de uitzending op Brandpunt.
Volgens zijn zeggen nam hij daarna meteen maatregelen: ‘De mensen in de uitvoering zijn er onmiddellijk mee aan de slag gegaan. (…) Ik ben heel erg blij dat er twee verdachten zijn opgepakt.’
Vandaag dient Weekers zich in de tweede kamer te verantwoorden over het weglekken van zo’n 100 miljoen belastinggeld, zijn gebrek aan voorkennis en het slechte contact met zijn ambtenaren. Het is nog maar de vraag of de PvdA en de VVD hem de hand boven het hoofd blijven houden omdat zijn voeten al zo nat zijn geworden.

Ik denk dat meneer Weekers een wakkere loodgieter mistte. Een loodgieter? Ja, iemand die op afroep langskomt als er zoiets als belastinggeld weglekt. Die niet zoals Frans in paniek raakt en die resoluut de hoofdgeldkraan dichtdraait. Waarbij Frans met zijn ambtenaren de schade aan de geldstroom kon inventariseren en kon opdweilen. Waarna de kapotte leiding vakkundig en snel kon worden gerepareerd.

Wat nu gebeurde is dat, terwijl de staatssecretaris van de parasitaire fraude (de lekkage) wist, er niets werd ondernomen om die diefstal tegen te gaan en toen de leiding barstte, hij in paniek ontkende dat hij ervan wist. Misschien had Frans een jaar geleden tóch naar de waarschuwingen moeten luisteren en die eerder bekende loodgieter moeten bellen i.p.v de lekkende geldstroom op zijn beloop te laten en te riskeren dat hij met de afgetapte geldstroom zal worden weggespoeld. Want bij een mogelijke strop van 4 miljard verlies aan belastinginkomsten naast steeds zwaarder wegende bezuinigingsmaatregelen is het duidelijk dat er nu een stuk leiding moet worden vernieuwd. En nóg zo’n stuk vanwege het niet tijdig erkennen en repareren van 4 miljard té hoge ziekenhuisdeclaraties. In Nederland zijn er zo’n 13 miljoen zorgpremie-betalers en die zijn dus door deze fraudes elk voor zo’n 300 euro gedupeerd. Je kunt de lethargie van Weekers vergelijken met iemand die aanmaningen een jaar lang ongeopend in de afvalbak gooit: het is er niet, dus het probleem bestaat ook niet. En nu? KOP IN HET ZAND, dan hoor je de herrie van dertien miljoen benadeelden ook niet.

*) zeg maar BELASTINGFRAUDE-BESTRIJDINGS-COÖRDINATOR.