Tagarchief: energiewinning

Neder-land ligt neder-ig laag. Zo ligt ongeveer een derde deel van Friesland onder het huidige zeewaterniveau. En bij een zeespiegelstijging van zo’n vier meter staat het complete beste lân fan d’ierde onder water. Als de dijken de druk niet houden. In ieder geval zijn de zeedijken in de toekomst ook bij een geringere stijging dan de verwachte 7 meter té laag. Ze zullen dus opgehoogd moeten worden. Bij extreem sterke stormen zijn ze ook te zwak: tegendruk ontbreekt. Ophoging is niet afdoende: zeedijken moeten ook verbreed worden en meer massa krijgen als compensatie voor de buitendijkse watermassadruk. Maar verbreding aan landzijde geeft problemen: daar liggen vruchtbare landerijen, wegen en de nodige bouwwerken. En …. een serie zeewaterbastions binnendijks geeft kans op verzilting.

Buitendijkse brekers.

Maar mogelijk is een voor-ziening aan die buitendijkse kant een goede oplossing. Studeer er maar eens op. Mijn voorstel is om driehoekige zeebastions aan te leggen. Bij hoogwater en superhoge vloed mogen de lege bekkens ervan vollopen waarbij de watermassa’s dan extra massa aan de dijk zelf leveren. Bij eb kan dat water worden geloosd waarbij uiteraard stroomopwekking mogelijk is. En…stroomproductie levert het geld op waarvan deze bastions daarna bekostigd kunnen worden. Het gaat om SCHONE STROOM.

En ( om even een verbinding te leggen ) deze vijvers kunnen gebruikt worden om in te zwemmen, om zeebeestjes zoals mosselgebroed te fokken, om erin te vissen, te surfen, varen en zo. Langs de IJsselmeerdijk ligt er nog de optie van het gebruik van deze bastions als deel van een VISMIGRATIERIVIER.

Poolsmelting en zeespiegelstijging wel of niet, deze optie is nu al te gebruiken. Een verbindende zeewaterpijplijn langs de dijk, windmolens aan de voet, hier en daar een turbine en voila: ready-to-go SEAWATER-BLUE ENERGY. A self-filling prophecy.

Oktober 2013: Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert in 2014 en 2015 opnieuw tientallen miljoenen euro’s in innovatiecontracten voor de topsector Water. Voor innovatieve projecten in de watertechniek trekt de minister volgend jaar 8 miljoen euro en in 2015 24,3 miljoen euro uit.

In het nieuwe Innovatiecontract Deltatechnologie staat onder meer de ambitie om slimme dijken te realiseren. Zo zou de Afsluitdijk een Energiedijk moeten worden. Bij Den Oever wordt al gewerkt aan demonstratie-faciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijden-stroom. Vanuit het vorige Innovatiecontract heeft het ministerie hieraan 660.000 euro bijgedragen.

Ook zorgde het ministerie voor vergunningen voor Blue Energy proeven, waarbij energie zou moeten worden gewonnen uit het potentiaal-verschil tussen zoet en zout water. Het probleem is daarbij wel, dat én het zoete én het wadwater niet helder zijn. Het is verontreinigd (onder meer met wadslib) en er zitten ontelbare poliepjes van kwallen, slibdeeltjes,visjes, eitjes van zeebeestjes, mosselen, kokkels, algen in waarbij de filters (en ook de membranen) snel verstopt zullen zijn en waarbij het gefilterde ook nog ergens geloosd zal moeten worden. En die handelingen maken het proces omslachtig en duur. Té duur. Bovendien wordt IJsselmeerwater geloosd op het Wad (het zeewater wordt minder zout, het potentiaal-verschil dus kleiner). En verder is het wel bekend dat er ( bij eb) regelmatig weinig zeewater voorhandig is.

26 november 2014. Bij Breezand staat er toch al een jaar een Blue Energy-proeffabriek. Maar pas vandaag zal de Koning deze gaan openen. De proef-installatie, initiatief van Redstack, Wetsus en Fujifilm, zou -als de proeven slagen-tot anno 2020 geleidelijk moeten omgebouwd tot een centrale van 0,5 tot 1 Mw.

27 november 2014. *) Professor Cees Buisman (Wetsus) betwijfelt de zinvolheid van de bouw van een grote centrale voor Blue-Energy aan de Afsluitdijk en denkt dat de omgeving van Spijkenisse een veel geschiktere plek zou zijn. Membraantechnologe Kitty Nijmeijer bevestigde dat klittende kokkels, micro-organismen garant staan voor problemen. Bovendien is het Wad niet zout genoeg en het IJsselmeer niet zoet genoeg.

Wadzeedijk-steunberen.

In het verlengde van mijn idee voor stroomopwekking in een kanaal tussen de Noordzee en de Waddenzee ( column: https://123gedichten.wordpress.com/2013/05/07/noordzee-wadstroom/) en door onderzoekers voorspelde zeespiegelstijging:

Nederlandse duinen en dijken zullen bij een hoger zeeniveau té laag blijken. Dat zeker in de Friese contreien waar in ver verleden honderden jaren achtereen de dijken bij een fikse storm steeds weer bezweken. De hedendaagse zeewering zal dus in de nabije toekomst behoorlijk opgehoogd moeten worden.

Tegelijkertijd is er een noodzaak tot milieuvriendelijke energiewinning. Het valt me telkens weer op, dat Nederland niet gebruik maakt van de schone technieken om electro te winnen uit het eb-vloed hoogteverschil.

Het is duidelijk, dat bij bv vijf meter hoger zeewaterniveau plus een fikse storm ook vijf meter hogere dijken ten onder zullen gaan. Er ontbreekt namelijk een behoorlijk zwaar TEGEN-GEWICHT. Zou aan de landkant het waterniveau ook 5 meter hoger zijn, dan is er denkelijk geen gevaar te duchten.

Ergo: bij dijkversterking zou zeker moeten worden gedacht aan dat contra-gewicht, aan een soort steunbeer zoals bij bouwwerken te doen gebruikelijk was. En als zo’n steunpilaar nu eens ook een dijkdeel was? En aansloot op een ander gelijksoortig dijkdeel? Dan krijg je een binnendijkse slaperdijk in driehoekvorm. En dit dijkvak zou –bij storm gevuld kunnen worden met zeewater en daardoor voldoende tegenwicht kunnen bieden aan het geweld van een stormvloed en de buitendijkse zeewatermassa.

Later- bij rustig weer en ebstand- zou zo’n watermassa weer op het Wad kunnen worden geloosd. Maar één enkel achterdijks meer is dan niet genoeg. Achter kritieke dijkdelen zouden veel meer van die meren moeten komen. Al dat water in die bekkens heeft een forse potentie voor energie-opwekking. Honderden steunbeermeren zouden enorm veel zout ( maar ook zoet) water kunnen bevatten. Ook zonder stormen en dijk-overstroming zouden deze driehoekige waterbakken kunnen worden gevuld bij vloed en geleegd tijdens eb. Voor stroomopwekking. Het aardige zal zijn, dat de aanleg van een volgend dijkvak kan worden bekostigd uit de opbrengst van stroomlevering. Ook het kweken van zeewier, algen, vis in die bekkens of het vissen erin zal geen bezwaar zijn. En het systeem levert ook nog een toeristentrekpleisterplaats. Zodoende.