Tagarchief: windenergie

Windmolens in lijn op de Afsluitdijk.

Tijdens diverse klimaatconferenties konden de politieke leiders niet komen tot dwingende maatregelen voor een aanmerkelijke beperking van het broeikasgas CO2. Juist de machtigste staten met een grote en groeiende bevolking en dus met een onstilbare energiebehoefte lapten zelfs de slapste toezeggingen aan hun laars. Steeds meer CO2-slurpers (bomen) werden gekapt, steeds meer kolencentrales spuien nog het afvalgas de lucht in.

Nederland moest zo nodig een vingertje in die CO2-dijk stoppen, maar het lukt de polder niet om zelfs maar in de buurt te komen van de mooie klimaat-doelstellingen. De ondoordachte plannen voor ondergrondse CO2-opslag in Drachten (ZEPP-centrale), in Barendrecht en in Noord-Nederland sneuvelden.

Het kabinet heeft nu maar bedacht om een klimaatdoelstelling dwingend aan de provincies op te leggen. En zo brandden ook in Friesland een flinke poos geleden de discussies los over plannen van de windenergie-lobby om It Heitelân maar eens vol te zetten met reusachtige turbines. Maar de Friezen willen hun land schoon en hun horizon vrij houden. Over een dorpswindmolen valt nog wel te praten maar niet over reuzenturbines verspreid over de provincie.

Over dat item viel en valt zoveel positiefs en vooral negatiefs naar voren te brengen, dat de provinciale bestuurders er dit jaar nog steeds niet een helder en maatschappelijk verantwoord antwoord op konden formuleren. Met de vermaledijde Crisis- en Herstelwet in de hand dreigt het Rijk nu de regie over die plannen over te nemen.

Nu is bedacht dat de grote clusters windmolens ook wel in het IJsselmeer gezet kunnen worden. Maar daar is de gemeente Súdwest-Fryslân mordicus tegen. Medio december spraken Provinciale Staten van Fryslân hun voorkeur uit voor een lijnopstelling voor 315 megawatt windturbines op ofwel langs de Afsluitdijk. Maar het Rijk stelde dat zoiets geen optie zou zijn.

Inmiddels zijn er drie varianten voor zo’n opstelling aan de dijk gepresenteerd. Maar het schijnt dat het provinciebestuur geen zin heeft in het maken van een onderzoek naar die opties. B&W van de gemeente Súdwest willen middels een extra raadsvergadering aanstaande maandag het provinciebestuur nogmaals wijzen op hun plichten. Op 7 januari 2015 komt er nog een bestuurlijk overleg tussen Rijk, provincie en gemeenten over het besluit van provinciale staten.

07-01-2015. De Friese overheden willen dat EZ de haalbaarheid gaat onderzoeken van opstelling van windturbines op de afsluitdijk. De Provincie Fryslân trekt binnenkort de beurs om met 16 miljoen euro ontwikkelingen op de dijk te ondersteunen. De dijk is toe aan groot onderhoud. er zijn plannen voor dijk-ophoging, verbreding van de sluis bij Kornwerderzand, een visrivier, fietspaden aan de Waddenkant, een Blue-Energy-centrale, een visrivier….

Wind-turbines AFSLUITDIJK middenbermWindturbines met VERTICALA as.

Op de valreep van 2015 lijkt het me goed om het idee van windmolens op de dijk te visualiseren. Ik ga niet uit van die reusachtige subsidie-slurpende wentelwieken met die zwaarden van Damocles boven de Dijk maar van een wat ludieker en kleurrijker *) model. Uitgangspunten zijn: goedkope uitvoering, weinig bewegende delen, niet opvallend, ook energieleverantie bij weinig wind, inpasbaar in het land-schap, gemakkelijk bereikbaar, aanwezige infra-structuur  enz.

*) Kleurrijke molens met bv een design van de Friese vlag kan heel goed. Want deze molens draaien vrijwel constant en daardoor treedt kleur- en structuurvermenging op waardoor weer een egaal beeld ontstaat. Bij plaatsing van een rij aan de teen van de dijk (Wadkant) én een rij aan de toppen van “zeebastions, (een eindje van de dijk af) zijn de molens vanaf de verkeersweg en vanuit de paar woningen op Kornwerderzand niet of nauwelijks zichtbaar.

Lees meer in de column >   WIND-WATER_TURBINES langs de Afsluitdijk.   waarin ik pleit voor opstelling van kleurrijke Wind-Water-Wokkels aan de WADkant van de Afsluitdijk.

WINDWATERTURBINES LANGS DE AFSLUITDIJK

-Al in 2011 droeg het parlement het kabinet op de plaatsing van windturbines langs de Afsluitdijk te onderzoeken. Het Friese provinciebestuur heeft een lint molens langs een vernieuwde Afsluitdijk altijd als een serieuze optie gezien, maar Noord-Holland wilde er niets van weten. – Anno 2013. Het tij is nu gekeerd, zei de minister Melanie Schultz van infrastructuur en milieu in de Tweede Kamer: “Ik heb mijn directeur-generaal opdracht  gegeven dit idee goed te bekijken.”

De wind draait( én de politiek): de Provincie Fryslân nam langzamerhand afstand van het idee om mega-windstroomparken in te richten. Het burgerverzet bleek te groot. Drie belangenorganisaties kiezen nu voor: EERST het “bevorderen van draagvlak” en DAARNA het uitzoeken van drie locaties voor een parkje met vier tot tien molens. Bij de “vereiste” tot afbraak van “verouderde molens” zou het lokale bedrijfsleven en de stroomafnemers moeten participeren in het project.

Er lag een oud plan tot oprichting van een groot windturbinepark van minstens 250 megawatt langs de IJsselmeerkust. De stichting Don Quichot verzamelde al 3752 handtekeningen van de inwoners uit dat dunbevolkte gebied tegen het idee. Er is teveel weerstand, mede omdat de economische schade groot zal zijn vanwege van het toerisme, negatieve gevolgen voor de watersport. Het uitzicht en de veiligheid op het meer worden er niet beter op.  Kortom: Súd-West Fryslân wil geen grootschalig windpark in het IJsselmeer ( maar kan wél meegaan in plannen voor molens langs de Afsluitdijk plus een klein aantal kleinschalige clusters op het vasteland. In artikel 21 van de grondwet staat: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”.

Maar uitstel van een Provinciaal besluit brengt de  regio Súdwest-Fryslân in een lastig parket. Het Rijk wil in het najaar 2014 de procedures starten voor de renovatie van de Afsluitdijk. En juist daar, langs de dijk, zou de oplossing voor het dilemma en een ongrondwettelijk te be-stempelen bouw van een megawindpark kunnen liggen. –

Enkele problemen bij de bouw van windturbines zijn:

-Zichtvervuiling van het landschap.

-Waardedaling van woningen

-Geluidoverlast

-Onvoorspelbare stroomproductie, waardoor elektro van conventionele kolen- en gascentrales nog steeds onverminderd nodig blijft.

-Onnodig kostbare bouw, lastig en kostbaar onderhoud bij een park in zee of het IJsselmeer.Bovendien zijn er nu en straks nauwelijks vakmensen die voor dit onderhoud zijn gekwalificeerd.

-Kans op oververhitting, brand en uitval bij storm.

-De energie-opbrengst is gering. Per saldo leveren windmolens maar stroom op een kwart van de tijd.

-Windenergie beperkt per saldo NIET de CO2-uitstoot.

-Zonder subsidie zou er geen enkele molen staan.

-Er vind kapitaalvernietiging plaats als molens aan het eind van een subsidietermijn en vóór het einde van hun houdbaarheid worden vervangen, hoofdzakelijk omdat de vervangende molens weer met subsidie gebouwd kunnen worden.

Wind-turbines AFSLUITDIJK middenbermENERGIEDIJK:  Als de lokale en landelijke potitici tóch vasthouden aan het plaatsen van windmolens TER BEPERKING VAN CO2-uitstoot, dan wil ik nog een lans breken voor plaatsing van een lint windmolens langs de Afsluitdijk. Want dan is er vrijwel geen sprake van vermindering van woongenot of waardedaling  van woningen.

Bouw en onderhoud van turbines in de middenberm of aan de dijkvoet (WADzijde) is ook eenvoudig en goedkoper dan bij plaatsing in het water. Publieke acceptatie lijkt me geen lastige kwestie: molens geplaatst langs een (snel)weg of een dijk , zoals tussen de Ketelbrug en Lelystad) worden algemeen aanvaard, automobilisten hebben er geen last van. De Afsluitdijk is al een kunstmatig object en die wolkenkrabbende molens kunnen erbij. Twintig kilometer dijk met om de 500 meter een 8 MW molen, dat worden dan 40 stuks voor 320 MW stroom. De windmolens kunnen aan de Wadkant en dan wordt het zicht er op door de dijk deels al afgedekt. De dijk blijft STRAK in aanzien.  Bij bouw van zo’n energielint langs de Afsluitdijk zal  inrichting van een windpark in het IJsselmeer misschien niet nodig zijn. Meer dan nu wordt die energiedijk een trekpleister voor toeristen en technische belangstellenden. Bovenal wil ik pleiten voor molens met een VERTICALE AS (met windvang van boven tot beneden) op korte strekdammen aan de Waddenkant van de dijk.

Wind-turbines AFSLUITDIJK

Transport van opgewekte stroom is dan simpel, overproductie van elektriciteit / oververhitting van het mechanisme is vermijdbaar. Gewoon door de molens bij té sterke windkracht met minder toerental te laten draaien in de functie van WATERMOLEN. Bij te weinig windkracht is er een mogelijkheid om de molens tóch te laten draaien door benutting van de stroomkracht van water.

Bij het plaatsen van een lint windmolens op de dijk ligt voor de hand om dat te combineren met ophoging van de dijk, mijn idee ZEEBASTIONS, een VISRIVIER, het plan BLUE ENERGY *), enzovoort. Bovendien is er de optie denkbaar dat windwatermolens buiten vorstgevaar worden benut als watertoren en dat ( bij een overschot aan windkracht) opgepompte water door de zon wordt opgewarmd. Waarbij het warme water kan terugvloeien in zeebastions, ingericht als zwembad of viskweekvijver. Kortom: het is tijd dat met andere ideeën ook de handen uit het haar en weer eens kordaat uit de mouwen komen.

04-dec. 2013: Rijks-waterstaat onthulde plannen voor Afsluitdijk-vernieuwing: de dijk wordt een paar centimeter opgehoogd, want het zeewater mag er bij storm best overheen. Het gebied Kornwerderzand wordt ontrommeld, het langs de A7 zichtbare fietspad wordt verlegd naar de Wadkant. Er wordt nog wel rekening gehouden met bouw van een Blue-energy-centrale en de getijden-turbines van Tocardon. Over rijen zonnepanelen wordt nog diep nagedacht.  En ja hoor, ’t is WAT ER STAAT: een windpark van ca 80 molens en 180 meter hoog zou in het meer zo’n 3 km uit de dijk moeten komen. Met de Crisis- en Herstelwet in de achterzak kan de rijksoverheid de provincies daartoe dwingen.

In Friesland moet – nu het niet gelukt is om in Drachten, Barendrecht en Noord-Nederland CO2-gas massaal op te slaan- 530,3 megawatt aan windenergie worden opgewekt. Deze -door het Rijk aan Friesland opgedrongen- regie wordt al toegepast voor Windpark IJsselmeer bij Makkum ( 250-400 megawatt). Zo schuift het Rijk het eigen onvermogen tot CO2-reductie af op de provincies terwijl een baten/kosten-analyse van windmolens qua CO2-reductie én ook financieel gezien waanzinnig slecht genoemd mag worden. In Friesland is nog een heel klein beetje ruimte voor eigenzinnig beleid. Het Platform Duurzaam Fryslân, het comité Hou Friesland Mooi en de Friese Milieu Federatie gaan ermee aan het werk, want voor hun alternatieve ideeën is in de Provinciale Staten ruime steun. december 2013: In 2020 zou 22% van de in Noord-Nederland geproduceerde energie afkomstig moeten zijn van duurzame bronnen.

In die noordelijke SWITCH-plannen is voorzien in onderwatermolens, blue energy *), zonnepanelen en windmolens langs de Afsluitdijk. Súdwest-Fryslân is sterke voorstander van plaatsing van molens in één of twee rijen langs de dijk, maar Gedeputeerde Staten van Fryslân vinden de dijk geen haal- en aaibaar alternatief. 27 november 2012: Eneco en E-Connection lobby-en voor een combinatie van een molenplannen in het IJsselmeer én langs de dijk: 30 molens van 7,6 Mw in lijn aan de IJsselmeerkant (of zo nodig twee evenwijdige lijnen met molens van 3.3 Mw). Gezien de toezegging van minister Schultz verwachten deze partijen dat “Den Haag” Friesland de tijd zal gunnen om de varianten uit te werken. 1 december 2014: Het windmolengevecht krijgt een krachtiger dimensie: De meerderheid van de Provinciale politieke partijen is nu voorstander van een lint windmolens langs de hele afsluitdijk.Daarnaast wil de PvdA nog sloop van ca 130 bestaande turbines ( met in totaal 65 Mw). Groen-links denkt ( zoals ondergetekende) ook aan plaatsing van nieuwe ofwel vervangende turbines LANGS SPOORLIJNEN en tóch al verrommelde INDUSTRIE-TERREINEN, want daar is het storende effect ook minimaal.

Op straffe van over-ruling door het Rijk, moeten de Friese wensen t.a.v. wind-energie duidelijk zijn. In mijn visie is het duidelijk dat de Rijks-doelstelling van sterke reductie van CO2-uitstoot ondanks de recessie NIET wordt gehaald. Mijn mening is dat een compenserende claim daartoe NIET gelegd mag worden bij de Provincies en dat de belastingbetaler NIET mag opdraaien voor de kosten. Zeker niet als ermee geen of nauwelijks CO2-uitstoot wordt vermeden en bouw voor die doelstelling weggegooid geld is.

Daar komt nog bij  het gegeven dat van het in ons land opgestelde vermogen van 20.000 Mw er maar ongeveer 10% wordt gebruikt.  Een aanvullend vermogen uit windenergie lijkt onzinnig, zeker als daarvan maar 20% kan worden benut omdat de wind die molens niet altijd doet draaien. Windmolens worden grotendeels gesubsidieerd, maar leveren voor maar 0,5% een bijdrage aan de stroomproductie. Als compensatie voor onregelmatigheid in stroomproductie en -afname is wordt er via de NORDNET-kabel stroom uit Noord-Europa geïmporteerd. Een tweede kabel staat in de planning. Er is beslist geen redelijke reden om meer of grotere windmolens in Nederland te plaatsen. En wat wordt daarvoor opgeofferd? De waarde van het open Friese landschap voor inwoners en toeristen. De onnodige financiële belasting voor de burger vanwege de doorberekening van de kosten voor het niet volledig benutten van conventionele centrales én die van gesubsidieerde windmolens.

17december 2014. Vandaag worden in de Friese Provinciale Statenzaal besluiten genomen over een overdaad aan windmolenprojecten. De standpunten in de fracties zijn verschillend. In de loop van de dag zal blijken welke ideeën de voorkeur genieten.

Prov. Staten van Friesland koersen nu af op molen-clusters in het IJsselmeer. De optie van een of meer lijnen langs de dijk zal nog worden onderzocht. Ook vandaag stuurde Minister Kamp, stellend dat molens op of langs de Afsluitdijk niet passen in het Rijksbeleid, een briefje naar de tweede kamer met de mening dat er ná 2020 NOG MER WINDENERGIE nodig is.

– Als die krengen er door de Rijksdruk tóch moeten komen, dan is mijn standpunt: dan maar LANGS de afsluitdijk, aan de Wadkant, op de punten van zeebastions, molens met een verticale as op de punten van zeebastions: goedkoper en beter bereikbaar voor bouw en onderhoud dan molens in het water. En nóg minder zichtbaar en gehoorstorend dan een rij pal aan de Waddenvoet  of aan de IJsselmeerkant van de dijk. Het concept VISRIVIER kan ingepast worden. Het zicht op het IJsselmeer, het gebruik van het water aan die kant blijft onbelemmerd.

Windturbines met VERTICALA as.Windwokkel

Wat dacht je van een Afsluitdijklange lijn kleurrijke “windwokkels”? Verticale-as-turbines, misschien met een 3D-printer gemaakt van kunststof, Zo’n 25 meter hoog en grotendeels aan het zicht onttrokken door de dijk zelf? Terwijl de nu bekende windmolens op afstand staan, kunnen deze windwokkels ook horizontaal en aangesloten opgesteld worden, dus ( iets verhoogd) op de kruin van een dijk.

Windwokkel b-horizontaal

WIND-WATERMOLENS voor stroom, poep en pies.

freed 27 april 2012

LJOUWERT – Wettertechnologysintrum Wetsus yn Ljouwert krijt in miljoenesubsydzje út Europa foar it winnen fan elektrisiteit út pisse. Dat hat kommersjeel direkteur Johannes Boonstra buorkundich makke by de presintaasje fan de nijbou fan Wetsus.

De laatste maand las ik over twee onderzoeksprojecten. Het eerste betreft het opvangen van mannelijke urine en benutting ervan in plaats van het maar door de wc te spoelen. Het tweede betreft het gebruik van zeewater in plaats van duurgewonnen drinkwater tijdens de toiletgang.

Beide projecten doen mij de wenkbrauwen fronsen, de schouders en de neus ophalen. Niet vanwege het lage allooi maar vanwege de eenzijdige focus op de techniek. Ik zie meer in creatieve combinaties. Ik ga mee met de gedachte dat het stompzinnig is om met de menselijke plas en poep drinkwater door de W.C. te spoelen*) Maar het kunnen gebruiken van zeewater voor het wegwerken van een grote of een kleine boodschap heeft alleen zin in een dichtbevolkte locatie op of nabij de grote plas. En dan hebben we het nog niet gehad over bijvoorbeeld het wederom vergroten van meststoffen in zee.

Tegelijk kwam ook de oproep om eens te bestuderen of de opgewekte energie van windmolens en zonpanelen voor later gebruik goedkoop zou kunnen worden opgeslagen in plaats van de noodzaak om die energie meteen te moeten opmaken. Want immers: het gevolg is dat bij een forse productie van alternatieve energiebronnen kolen- en gascentrales uitgeschakeld moeten worden. En dat gaat niet zo gewillig en gemakkelijk. Bij gascentrales kun je wel de gaskraan dichtdraaien en bij kolenstook kan de kolentoevoer wel worden verminderd of gestaakt, maar in beide processen niet snel tegen kapitaalverlies van de hitte van het turbinewater.

Ik heb eens wat gedachten gewijd aan een stroomgoot tussen de Noordzee en het Wad dwars door de Friese eilanden. Met- ter opwekking van elektriciteit- boven zo’n kanaal een windmolen en daaronder een watermolen.
Denkend aan windmolens en water voor de W.C. kom ik op het concept van een combinatie van een ouderwets beproefde watertoren en opwekking van windenergie. Dus : de opbouw van een windmolen gevuld met water, het wordt dan een wind-watermolen. Bij veel wind wordt water IN DE TOREN gepompt. Bij weinig of geen wind wordt het water weer geloosd waarbij stroom wordt opgewekt. Dat water kan zeewater zijn maar natuurlijk ook overtollig water uit een vaart, een meer, een plas. En als datzelfde redelijk schone en zoete water via een extra leiding-stelsel ook nog benut kan worden bij het doortrekken van de W.C. is dat een schone taak.

-Op een eiland als Ameland kan uiteraard heel goed zeewater worden benut voor WC-spoeling. Bij vloed wordt het aangevoerd, op het Wad kan worden geloosd. Het Waddenfonds heeft al € 2,6 miljoen over voor de bouw van een 10 ha groot zonnepanelenpark bij Ballum. En voor de koppeling met 45 gasgeneratoren voor stroomproductie bij gebrek aan zonneschijn. Me dunkt dat een stroomgoot een gemengde functie heeft, maar dan met een op de minuut voorspelbare stroomleverantie PLUS aftakkingen voor WC-spoelwater.

Wat ik nog wél de moeite waard vind is het bestuderen van het effect van het lozen in het Waddengebied van zeewater gemengd met plas en poep. In dit verband wijs ik nog op het extra leidingstelsel, stedelijk her en der al aangelegd voor het scheiden van hemelwater en de inhoud van het stedelijk riool. Iedereen weet zo langzamerhand dat bij steeds heviger stortbuien een oud rioolstelsel zo’n hemelwaterval niet kan verwerken. Enerzijds gaat er dus al vanaf veel gebouwen in een grijswaterstelsel een grijswaterstroom naar een opvanggebied en anderzijds is er behoefte aan W.C.-spoelwater. Dus: er valt te denken aan het in TWEE RICHTINGEN gebruiken van dat grijswaterleidingnet. En geregeld door de druk van opgeslagen watermassa’s in een nieuwe generatie wind-watermolens.

*) Volstrekt idioot is de gedachte om duurgewonnen drinkwater te gebruiken om schaliegas te kunnen winnen. En om datzelfde water eerst te verontreinigen met schadelijke chemicaliën en dát mengsel dan in het milieu te lozen of te moeten zuiveren. Waar zijn we mee bezig?