WINDWATERTURBINES LANGS DE AFSLUITDIJK

-Al in 2011 droeg het parlement het kabinet op de plaatsing van windturbines langs de Afsluitdijk te onderzoeken. Het Friese provinciebestuur heeft een lint molens langs een vernieuwde Afsluitdijk altijd als een serieuze optie gezien, maar Noord-Holland wilde er niets van weten. – Anno 2013. Het tij is nu gekeerd, zei de minister Melanie Schultz van infrastructuur en milieu in de Tweede Kamer: “Ik heb mijn directeur-generaal opdracht  gegeven dit idee goed te bekijken.”

De wind draait( én de politiek): de Provincie Fryslân nam langzamerhand afstand van het idee om mega-windstroomparken in te richten. Het burgerverzet bleek te groot. Drie belangenorganisaties kiezen nu voor: EERST het “bevorderen van draagvlak” en DAARNA het uitzoeken van drie locaties voor een parkje met vier tot tien molens. Bij de “vereiste” tot afbraak van “verouderde molens” zou het lokale bedrijfsleven en de stroomafnemers moeten participeren in het project.

Er lag een oud plan tot oprichting van een groot windturbinepark van minstens 250 megawatt langs de IJsselmeerkust. De stichting Don Quichot verzamelde al 3752 handtekeningen van de inwoners uit dat dunbevolkte gebied tegen het idee. Er is teveel weerstand, mede omdat de economische schade groot zal zijn vanwege van het toerisme, negatieve gevolgen voor de watersport. Het uitzicht en de veiligheid op het meer worden er niet beter op.  Kortom: Súd-West Fryslân wil geen grootschalig windpark in het IJsselmeer ( maar kan wél meegaan in plannen voor molens langs de Afsluitdijk plus een klein aantal kleinschalige clusters op het vasteland. In artikel 21 van de grondwet staat: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”.

Maar uitstel van een Provinciaal besluit brengt de  regio Súdwest-Fryslân in een lastig parket. Het Rijk wil in het najaar 2014 de procedures starten voor de renovatie van de Afsluitdijk. En juist daar, langs de dijk, zou de oplossing voor het dilemma en een ongrondwettelijk te be-stempelen bouw van een megawindpark kunnen liggen. –

Enkele problemen bij de bouw van windturbines zijn:

-Zichtvervuiling van het landschap.

-Waardedaling van woningen

-Geluidoverlast

-Onvoorspelbare stroomproductie, waardoor elektro van conventionele kolen- en gascentrales nog steeds onverminderd nodig blijft.

-Onnodig kostbare bouw, lastig en kostbaar onderhoud bij een park in zee of het IJsselmeer.Bovendien zijn er nu en straks nauwelijks vakmensen die voor dit onderhoud zijn gekwalificeerd.

-Kans op oververhitting, brand en uitval bij storm.

-De energie-opbrengst is gering. Per saldo leveren windmolens maar stroom op een kwart van de tijd.

-Windenergie beperkt per saldo NIET de CO2-uitstoot.

-Zonder subsidie zou er geen enkele molen staan.

-Er vind kapitaalvernietiging plaats als molens aan het eind van een subsidietermijn en vóór het einde van hun houdbaarheid worden vervangen, hoofdzakelijk omdat de vervangende molens weer met subsidie gebouwd kunnen worden.

Wind-turbines AFSLUITDIJK middenbermENERGIEDIJK:  Als de lokale en landelijke potitici tóch vasthouden aan het plaatsen van windmolens TER BEPERKING VAN CO2-uitstoot, dan wil ik nog een lans breken voor plaatsing van een lint windmolens langs de Afsluitdijk. Want dan is er vrijwel geen sprake van vermindering van woongenot of waardedaling  van woningen.

Bouw en onderhoud van turbines in de middenberm of aan de dijkvoet (WADzijde) is ook eenvoudig en goedkoper dan bij plaatsing in het water. Publieke acceptatie lijkt me geen lastige kwestie: molens geplaatst langs een (snel)weg of een dijk , zoals tussen de Ketelbrug en Lelystad) worden algemeen aanvaard, automobilisten hebben er geen last van. De Afsluitdijk is al een kunstmatig object en die wolkenkrabbende molens kunnen erbij. Twintig kilometer dijk met om de 500 meter een 8 MW molen, dat worden dan 40 stuks voor 320 MW stroom. De windmolens kunnen aan de Wadkant en dan wordt het zicht er op door de dijk deels al afgedekt. De dijk blijft STRAK in aanzien.  Bij bouw van zo’n energielint langs de Afsluitdijk zal  inrichting van een windpark in het IJsselmeer misschien niet nodig zijn. Meer dan nu wordt die energiedijk een trekpleister voor toeristen en technische belangstellenden. Bovenal wil ik pleiten voor molens met een VERTICALE AS (met windvang van boven tot beneden) op korte strekdammen aan de Waddenkant van de dijk.

Wind-turbines AFSLUITDIJK

Transport van opgewekte stroom is dan simpel, overproductie van elektriciteit / oververhitting van het mechanisme is vermijdbaar. Gewoon door de molens bij té sterke windkracht met minder toerental te laten draaien in de functie van WATERMOLEN. Bij te weinig windkracht is er een mogelijkheid om de molens tóch te laten draaien door benutting van de stroomkracht van water.

Bij het plaatsen van een lint windmolens op de dijk ligt voor de hand om dat te combineren met ophoging van de dijk, mijn idee ZEEBASTIONS, een VISRIVIER, het plan BLUE ENERGY *), enzovoort. Bovendien is er de optie denkbaar dat windwatermolens buiten vorstgevaar worden benut als watertoren en dat ( bij een overschot aan windkracht) opgepompte water door de zon wordt opgewarmd. Waarbij het warme water kan terugvloeien in zeebastions, ingericht als zwembad of viskweekvijver. Kortom: het is tijd dat met andere ideeën ook de handen uit het haar en weer eens kordaat uit de mouwen komen.

04-dec. 2013: Rijks-waterstaat onthulde plannen voor Afsluitdijk-vernieuwing: de dijk wordt een paar centimeter opgehoogd, want het zeewater mag er bij storm best overheen. Het gebied Kornwerderzand wordt ontrommeld, het langs de A7 zichtbare fietspad wordt verlegd naar de Wadkant. Er wordt nog wel rekening gehouden met bouw van een Blue-energy-centrale en de getijden-turbines van Tocardon. Over rijen zonnepanelen wordt nog diep nagedacht.  En ja hoor, ’t is WAT ER STAAT: een windpark van ca 80 molens en 180 meter hoog zou in het meer zo’n 3 km uit de dijk moeten komen. Met de Crisis- en Herstelwet in de achterzak kan de rijksoverheid de provincies daartoe dwingen.

In Friesland moet – nu het niet gelukt is om in Drachten, Barendrecht en Noord-Nederland CO2-gas massaal op te slaan- 530,3 megawatt aan windenergie worden opgewekt. Deze -door het Rijk aan Friesland opgedrongen- regie wordt al toegepast voor Windpark IJsselmeer bij Makkum ( 250-400 megawatt). Zo schuift het Rijk het eigen onvermogen tot CO2-reductie af op de provincies terwijl een baten/kosten-analyse van windmolens qua CO2-reductie én ook financieel gezien waanzinnig slecht genoemd mag worden. In Friesland is nog een heel klein beetje ruimte voor eigenzinnig beleid. Het Platform Duurzaam Fryslân, het comité Hou Friesland Mooi en de Friese Milieu Federatie gaan ermee aan het werk, want voor hun alternatieve ideeën is in de Provinciale Staten ruime steun. december 2013: In 2020 zou 22% van de in Noord-Nederland geproduceerde energie afkomstig moeten zijn van duurzame bronnen.

In die noordelijke SWITCH-plannen is voorzien in onderwatermolens, blue energy *), zonnepanelen en windmolens langs de Afsluitdijk. Súdwest-Fryslân is sterke voorstander van plaatsing van molens in één of twee rijen langs de dijk, maar Gedeputeerde Staten van Fryslân vinden de dijk geen haal- en aaibaar alternatief. 27 november 2012: Eneco en E-Connection lobby-en voor een combinatie van een molenplannen in het IJsselmeer én langs de dijk: 30 molens van 7,6 Mw in lijn aan de IJsselmeerkant (of zo nodig twee evenwijdige lijnen met molens van 3.3 Mw). Gezien de toezegging van minister Schultz verwachten deze partijen dat “Den Haag” Friesland de tijd zal gunnen om de varianten uit te werken. 1 december 2014: Het windmolengevecht krijgt een krachtiger dimensie: De meerderheid van de Provinciale politieke partijen is nu voorstander van een lint windmolens langs de hele afsluitdijk.Daarnaast wil de PvdA nog sloop van ca 130 bestaande turbines ( met in totaal 65 Mw). Groen-links denkt ( zoals ondergetekende) ook aan plaatsing van nieuwe ofwel vervangende turbines LANGS SPOORLIJNEN en tóch al verrommelde INDUSTRIE-TERREINEN, want daar is het storende effect ook minimaal.

Op straffe van over-ruling door het Rijk, moeten de Friese wensen t.a.v. wind-energie duidelijk zijn. In mijn visie is het duidelijk dat de Rijks-doelstelling van sterke reductie van CO2-uitstoot ondanks de recessie NIET wordt gehaald. Mijn mening is dat een compenserende claim daartoe NIET gelegd mag worden bij de Provincies en dat de belastingbetaler NIET mag opdraaien voor de kosten. Zeker niet als ermee geen of nauwelijks CO2-uitstoot wordt vermeden en bouw voor die doelstelling weggegooid geld is.

Daar komt nog bij  het gegeven dat van het in ons land opgestelde vermogen van 20.000 Mw er maar ongeveer 10% wordt gebruikt.  Een aanvullend vermogen uit windenergie lijkt onzinnig, zeker als daarvan maar 20% kan worden benut omdat de wind die molens niet altijd doet draaien. Windmolens worden grotendeels gesubsidieerd, maar leveren voor maar 0,5% een bijdrage aan de stroomproductie. Als compensatie voor onregelmatigheid in stroomproductie en -afname is wordt er via de NORDNET-kabel stroom uit Noord-Europa geïmporteerd. Een tweede kabel staat in de planning. Er is beslist geen redelijke reden om meer of grotere windmolens in Nederland te plaatsen. En wat wordt daarvoor opgeofferd? De waarde van het open Friese landschap voor inwoners en toeristen. De onnodige financiële belasting voor de burger vanwege de doorberekening van de kosten voor het niet volledig benutten van conventionele centrales én die van gesubsidieerde windmolens.

17december 2014. Vandaag worden in de Friese Provinciale Statenzaal besluiten genomen over een overdaad aan windmolenprojecten. De standpunten in de fracties zijn verschillend. In de loop van de dag zal blijken welke ideeën de voorkeur genieten.

Prov. Staten van Friesland koersen nu af op molen-clusters in het IJsselmeer. De optie van een of meer lijnen langs de dijk zal nog worden onderzocht. Ook vandaag stuurde Minister Kamp, stellend dat molens op of langs de Afsluitdijk niet passen in het Rijksbeleid, een briefje naar de tweede kamer met de mening dat er ná 2020 NOG MER WINDENERGIE nodig is.

– Als die krengen er door de Rijksdruk tóch moeten komen, dan is mijn standpunt: dan maar LANGS de afsluitdijk, aan de Wadkant, op de punten van zeebastions, molens met een verticale as op de punten van zeebastions: goedkoper en beter bereikbaar voor bouw en onderhoud dan molens in het water. En nóg minder zichtbaar en gehoorstorend dan een rij pal aan de Waddenvoet  of aan de IJsselmeerkant van de dijk. Het concept VISRIVIER kan ingepast worden. Het zicht op het IJsselmeer, het gebruik van het water aan die kant blijft onbelemmerd.

Windturbines met VERTICALA as.Windwokkel

Wat dacht je van een Afsluitdijklange lijn kleurrijke “windwokkels”? Verticale-as-turbines, misschien met een 3D-printer gemaakt van kunststof, Zo’n 25 meter hoog en grotendeels aan het zicht onttrokken door de dijk zelf? Terwijl de nu bekende windmolens op afstand staan, kunnen deze windwokkels ook horizontaal en aangesloten opgesteld worden, dus ( iets verhoogd) op de kruin van een dijk.

Windwokkel b-horizontaal

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s